Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wło­dzi­mierz Jan Za­krzew­ski. Wy­sta­wa mo­no­gra­ficz­na

Data wydarzenia: 6.3-17.4.2011

Wło­dzi­mierz Jan Za­krzew­ski (rocz­nik 1946) stu­dio­wał ma­lar­stwo w war­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych. We wcze­snych la­tach 70. zre­ali­zo­wał kilka fil­mów o sztu­ce i ar­chi­tek­tu­rze. W po­ło­wie lat 70. wy­pra­co­wał wła­sny cha­rak­te­ry­stycz­ny styl, który pod­da­wa­ny jest z upły­wem czasu mo­dy­fi­ka­cjom, nie zmie­nia­ją­cym jed­nak ich za­sad­ni­cze­go wy­ra­zu. Ar­ty­sta wy­je­chał z Pol­ski w 1980 roku; za­miesz­kał w Nowym Jorku.

Od 1990 roku dzie­li swój czas po­mię­dzy Nowym Jor­kiem a War­sza­wą. Za­krzew­ski głów­nym te­ma­tem ma­lar­stwa czyni ma­lar­stwo poj­mo­wa­ne jako au­to­re­ali­za­cję. W swo­ich ob­ra­zach zaj­mu­je się ogra­ni­cze­nia­mi ma­lar­stwa abs­trak­cyj­ne­go. Czę­sto dzie­li ob­ra­zy na czę­ści, w któ­rych ze­sta­wia ze sobą różne spo­so­by ma­lo­wa­nia. To roz­bi­cie ma­lar­skie­go ję­zy­ka służy ar­ty­ście do uka­za­nia roz­gry­wa­ją­cej się w ob­ra­zie hi­sto­rii, która ma nie­kie­dy bar­dzo oso­bi­sty wy­miar.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Aleje Marcinkowskiego 9

Organizatorzy

Muzeum Narodowe w Poznaniu
mnp@mnp.art.pl, +48618658000
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter