Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

15 Wiel­ka­noc­ny Fe­sti­wal Lu­dwi­ga van Beetho­ve­na

Data wydarzenia: 9-22.4.2011

Wiel­ka­noc­ny Fe­sti­wal Lu­dwi­ga van Beetho­ve­na, or­ga­ni­zo­wa­ny od 1997 roku jest sta­łym i waż­nym ele­men­tem życia kul­tu­ral­ne­go Eu­ro­py. Pro­gram każ­dej edy­cji Fe­sti­wa­lu, od­by­wa­ją­ce­go się od 2004 roku w War­sza­wie (przez pierw­sze 7 lat - w Kra­ko­wie) jest inny, w spo­sób cie­ka­wy i róż­no­rod­ny po­ka­zu­jąc zdo­by­cze mu­zy­ki eu­ro­pej­skiej. Fe­sti­wa­lo­wi od pierw­szej edy­cji to­wa­rzy­szy wy­sta­wa au­to­gra­fów oraz dru­ków mu­zycz­nych wiel­kich kom­po­zy­to­rów, m.in.: Bacha, Beetho­ve­na, Brahm­sa, Cho­pi­na, Hayd­na, Mo­zar­ta, Schu­man­na i Szy­ma­now­skie­go.

Te bez­cen­ne au­to­gra­fy po­cho­dzą z ko­lek­cji Bi­blio­te­ki Ja­giel­loń­skiej w Kra­ko­wie i z Bi­blio­te­ki Pru­skiej w Ber­li­nie, któ­rej zbio­ry prze­cho­wy­wa­ne są w Bi­blio­te­ce Ja­giel­loń­skiej. Co roku w ra­mach fe­sti­wa­lu od­by­wa się też Mię­dzy­na­ro­do­we Sym­po­zjum Mu­zy­ko­lo­gicz­ne, sta­no­wią­ce mu­zycz­no-​na­uko­wo-​hu­ma­ni­stycz­ną re­flek­sję o mu­zy­ce Beetho­ve­na i jej wpły­wie na twór­czość in­nych kom­po­zy­to­rów. Każ­dej edy­cji Fe­sti­wa­lu przy­świe­ca temat prze­wod­ni i wokół niego sku­pia­ją się wszyst­kie ele­men­ty wy­da­rze­nia. Wi­zy­tów­ką fe­sti­wa­lu są także wy­ra­fi­no­wa­ne pro­jek­ty pla­ka­tów i okła­dek pro­gra­mów kon­cer­tów. Do tej pory au­to­ra­mi gra­fik byli: Mo­du­lus Stu­dio, Ry­szard Ho­ro­witz, Rafał Ol­biń­ski, Sta­sys Eidre­ge­vičius, Woj­ciech Siud­mak, Grze­gorz Stec, Wi­told Sie­masz­kie­wicz, Andy War­hol, An­drzej Pą­gow­ski, Ma­rian­na Szty­ma, Wil­helm Sa­snal i Bar­tek Ma­ter­ka. Zna­kiem roz­po­znaw­czym fe­sti­wa­lu są także pięk­nie wy­da­ne książ­ki pro­gra­mo­we w ję­zy­ku pol­skim i an­giel­skim, za­wie­ra­ją­ce in­for­ma­cje re­per­tu­aro­we, bio­gra­my ar­ty­stów, eseje o pre­zen­to­wa­nych utwo­rach i wykaz au­to­gra­fów, pre­zen­to­wa­nych na wy­sta­wie.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Warszawa, Długa 19/4

Organizatorzy

Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter