Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

OFF PLUS CA­ME­RA

Data wydarzenia: 15-24.4.2011

Fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny jest przez Sto­wa­rzy­sze­nie Sztu­ki Nie­za­leż­nej i Nie Tylko „Off Ca­me­ra” oraz Kra­kow­skie Biuro Fe­sti­wa­lo­we od 2008 roku. OFF PLUS CA­ME­RA to wiel­ko­for­ma­to­wa im­pre­za po­świę­co­na pol­skie­mu i za­gra­nicz­ne­mu kinu nie­za­leż­ne­mu.

Na­szym celem jest udzie­le­nie wspar­cia tym twór­com fil­mo­wym, któ­rzy do­pie­ro za­czy­na­ją swoją ka­rie­rę. Naj­waż­niej­szym punk­tem fe­sti­wa­lu jest mię­dzy­na­ro­do­wy kon­kurs, w któ­rym 12 re­ży­se­rów nie­za­leż­nych pro­duk­cji z ca­łe­go świa­ta wal­czy o Kra­kow­ską Na­gro­dę Fil­mo­wą w wy­so­ko­ści 100 000 USD, przy­zna­wa­ną przez mię­dzy­na­ro­do­we Jury, a wrę­cza­ną przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa. Na ponad se­an­sach oglą­dać można ponad 100 fil­mów świa­to­we­go kina nie­za­leż­ne­go. Fe­sti­wal ma am­bi­cje po­ka­zy­wa­nia – obok fil­mów naj­now­szych – kla­sy­ki kina au­tor­skie­go. In­te­gral­ną czę­ścią fe­sti­wa­lu jest kon­kurs fil­mów zre­ali­zo­wa­nych te­le­fo­nem ko­mór­ko­wym za­in­spi­ro­wa­ny ana­lo­gicz­nym pro­jek­tem Ro­ber­ta Red­for­da z fe­sti­wa­lu Sun­dan­ce. OFF PLUS CA­ME­RA to osto­ja dla do­bre­go, nie­rzad­ko trud­ne­go kina, a także miej­sce spo­tkań, dys­ku­sji i wy­mia­ny po­glą­dów. Zna­kiem roz­po­znaw­czym im­pre­zy jest prze­nie­sie­nie pro­jek­cji fil­mo­wych do ma­łych i śred­nich, stu­dyj­nych sal kra­kow­skich kin. Tak prze­my­śla­na po­li­ty­ka pro­jek­cji ma przy­wo­łać pa­mięć ma­łych, kli­ma­tycz­nych kin z am­bit­nym re­per­tu­arem, dys­ku­syj­nych klu­bów fil­mo­wych, które w cza­sach świet­no­ści pol­skie­go kina lat 60-​tych, 70-​tych i 80-​tych były osto­ją kul­tu­ry, miej­scem spo­tkań elit ar­ty­stycz­nych i in­te­lek­tu­al­nych. Fe­sti­wa­lo­wi to­wa­rzy­szą warsz­ta­ty, spo­tka­nia z twór­ca­mi oraz pa­ne­le dys­ku­syj­ne a także po­ka­zy spe­cjal­ne i kon­cer­ty.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Bonifraterska 3/1

Organizatorzy

Stowarzyszenie Sztuki Niezależnej i Nie Tylko "Off Camera"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter