Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Do­ro­ta Pod­la­ska. Miej­sca i lu­dzie

Data wydarzenia: 30.3.2012-30.3.2011

Wy­sta­wa prac ar­tyst­ki po­cho­dzą­cej z Byd­gosz­czy, obec­nie miesz­ka­ją­cej w War­sza­wie, przy­bli­ży re­ali­za­cje stwo­rzo­ne po 2005 roku, wcze­śniej nie­po­ka­zy­wa­ne w ro­dzin­nym mie­ście.

Za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną rów­nież cykle: ma­lar­ski i fo­to­gra­ficz­ny za­pro­jek­to­wa­ne spe­cjal­nie na po­trze­by eks­po­zy­cji. Pre­zen­ta­cja przy­wo­ła motyw drogi w sze­ro­kim jej zna­cze­niu. Temat prac bę­dzie oscy­lo­wał wokół pro­ble­mu zmia­ny miej­sca za­miesz­ka­nia, po­dró­ży, prze­by­wa­nia i do­świad­cza­nia „in­no­ści” w ob­cych kra­jach

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Bydgoszcz, Gdańska 4

Organizatorzy

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter