Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

In­au­gu­ra­cja Mię­dzy­na­ro­do­we­go Roku Cho­pi­now­skie­go na Wę­grzech

Data wydarzenia: 1.3.2011

Pierw­sze­go marca 2010 cała mu­zycz­na Eu­ro­pa ob­cho­dzić bę­dzie dwu­set­ną rocz­ni­cę uro­dzin naj­wy­bit­niej­sze­go pol­skie­go kom­po­zy­to­ra Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Or­kie­stra Sym­fo­nicz­na Fil­har­mo­nii Po­mor­skiej w Byd­gosz­czy, w spe­cjal­nie na tę oka­zję przy­go­to­wa­nym kon­cer­cie, za­in­au­gu­ru­je tego dnia Mię­dzy­na­ro­do­wy Rok Cho­pi­now­ski na Wę­grzech.

Wraz z byd­go­skim sym­fo­ni­ka­mi, pod dy­rek­cją ich szefa - dy­ry­gen­ta Ta­de­usza Woj­cie­chow­skie­go, za­pre­zen­tu­je się jeden z naj­wy­bit­niej­szych wę­gier­skich pia­ni­stów Alex Szi­la­si. W pro­gra­mie znaj­dzie się Fan­ta­zja Wę­dro­wiec C-dur op. 15 Schu­ber­ta/Lisz­ta oraz trzy dzie­ła Fry­de­ry­ka Cho­pi­na – An­dan­te spia­na­to i Wiel­ki Po­lo­nez Es-​dur op. 22, Wa­ria­cje B-dur op. 2 ma temat La ci darem la mano oraz Kon­cert for­te­pia­no­wy f-​moll nr 2. Do­dat­ko­wym atu­tem pro­jek­tu bę­dzie forma wy­ko­na­nia par­tii so­lo­wych. Zre­ali­zo­wa­ne zo­sta­ną one przez so­li­stę na for­te­pia­nie marki Play­el (czyli na takim, na któ­rym naj­chęt­niej wy­ko­ny­wał je sam kom­po­zy­tor). Na miej­sce kon­cer­tu wy­bra­na zo­sta­ła jedna z naj­bar­dziej pre­sti­żo­wych sal kon­cer­to­wych w Bu­da­pesz­cie: Pałac Sztuk. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi kon­cer­tu są In­sty­tut Pol­ski w Bu­da­pesz­cie i Fun­da­cja Ze­ne­sza­lon.

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Bydgoszcz, Andrzeja Szwalbego 6

Organizatorzy

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter