Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pro­pa­gan­da w służ­bie wojny i po­ko­ju

Data wydarzenia: 18.3.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wa kon­fe­ren­cja na­uko­wa zor­ga­ni­zo­wa­na w ra­mach 66 rocz­ni­cy Walk o Ko­ło­brzeg i Za­ślu­bin Pol­ski z mo­rzem.
 

Celem kon­fe­ren­cji jest spo­tka­nie śro­do­wisk na­uko­wych i pre­zen­ta­cja mitów wy­ko­rzy­sty­wa­nych w pro­pa­gan­dzie spo­łecz­nej i po­li­tycz­nej w cza­sie II wojny świa­to­wej oraz po jej za­koń­cze­niu. Głów­nym punk­tem od­nie­sie­nia dys­ku­sji bę­dzie mit nie­zdo­by­tej Twier­dzy Ko­ło­brzeg, po­szu­ki­wa­nia bo­ha­te­rów, a także próba de­fi­ni­cji pojęć „zdo­by­cie-​wy­zwo­le­nie” w kon­tek­ście walk o mia­sto.
Celem kon­fe­ren­cji jest rów­nież pre­zen­ta­cja mało zna­nych fak­tów zwią­za­nych z hi­sto­rią mia­sta w od­nie­sie­niu do lat II wojny świa­to­wej i re­aliów po­li­tycz­no–spo­łecz­nych Pol­ski Lu­do­wej.

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Kołobrzeg, Armii Krajowej 13

Organizatorzy

Muzeum Oręża Polskiego
, +48913535253
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter