Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Po­wi­ta­nie wio­sny

Data wydarzenia: 22.3.2011

Im­pre­za or­ga­ni­zo­wa­na w skan­se­nie dla dzie­ci i mło­dzie­ży szkol­nej po­pu­la­ry­zu­je ob­rzę­dy wio­sen­ne.

Wa­run­kiem uczest­nic­twa w im­pre­zie jest zgło­sze­nie Ma­rzan­ny do kon­kur­su na naj­cie­kaw­szą Ma­rzan­nę. Pro­gram obej­mu­je: * wstęp na teren skan­se­nu * kon­kurs na naj­cie­kaw­szą Ma­rzan­nę - pa­ra­da Ma­rzann (kon­ku­ren­cja gru­po­wa) * to­pie­nie Ma­rzan­ny w rzece jako sym­bo­licz­ne "wy­pę­dze­nie" zimy * zwie­dza­nie eks­po­zy­cji pre­zen­to­wa­nej w 10 cha­łu­pach chłop­skich z prze­ło­mu XIX i XX wieku z prze­wod­ni­kiem * pro­jek­cję pre­zen­ta­cji mul­ti­me­dial­nej "Zwy­cza­je i ob­rzę­dy wio­sen­ne na Ma­zow­szu" * prze­jazd wozem po te­re­nie eks­po­zy­cji mu­ze­al­nej * przy­go­to­wa­nie ogni­ska

Data publikacji: 01.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter