Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Bo­ha­te­ro­wie wie­czo­ru: skrzyp­ce i wio­lon­cze­la

Data wydarzenia: 29.4.2011

Za­pra­sza­my pań­stwa na ko­lej­ny wie­czór z twór­czo­ścią ro­man­tycz­nych nie­miec­kich gi­gan­tów kom­po­zy­cji. Tym razem usły­szy­my Kon­cert po­dwój­ny a-​moll na skrzyp­ce i wio­lon­cze­lę op. 102 Brahm­sa oraz po­emat sym­fo­nicz­ny Ry­szar­da Straus­sa Życie bo­ha­te­ra op. 40. Tego wie­czo­ru Or­kie­stra Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej wy­stą­pi pod kie­row­nic­twem wie­lo­let­nie­go dy­rek­to­ra na­szej in­sty­tu­cji – Marka Pi­ja­row­skie­go. W par­tii so­lo­wej wio­lon­cze­li w kon­cer­cie usły­szy­my mło­dziut­kie­go Mar­ci­na Zdu­ni­ka, który oprócz mi­strzow­skiej bie­gło­ści w grze także kom­po­nu­je.

Par­tię skrzy­piec wy­ko­na zna­ko­mi­ty pol­ski skrzy­pek, ka­me­ra­li­sta i pe­da­gog Krzysz­tof Ja­ko­wicz. Ar­ty­sta ten, lau­re­at licz­nych kon­kur­sów skrzyp­co­wych i na­gród spe­cjal­nych, m.in. za upo­wszech­nia­nie kul­tu­ry pol­skiej poza gra­ni­ca­mi kraju oraz za wie­lo­krot­ne wy­ko­na­nia pol­skiej mu­zy­ki współ­cze­snej, będąc na sce­nie od 50 lat, pro­wa­dzi stale bar­dzo ak­tyw­ne życie kon­cer­to­we na cały świe­cie. Być może suk­ces jego wy­ni­ka z po­sta­wy ży­cio­wej – sam o sobie mówi: „Kiedy rano staję przed lu­strem, widzę... czło­wie­ka, który zga­dza się z Hra­ba­lem, że ten świat jest do sza­leń­stwa pięk­ny, nie żeby był, ale ja go tak widzę". „Nie zo­sta­nę pre­zy­den­tem RP, bo...nie lubię wła­dzy. Nigdy jej nie mia­łem, bo nigdy nie chcia­łem”. Za­pra­sza­my Pań­stwa ser­decz­nie do spo­tka­nia z gi­gan­ta­mi nie­miec­ki­mi – kom­po­zy­to­ra­mi i pol­ski­mi – wy­ko­naw­ca­mi!

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, Marsz. Piłsudskiego 19

Organizatorzy

Filharmonia im. W. Lutosławskiego
basiami@list.pl, +48713412035
leopoldinum.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter