Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Szko­ła na Par­na­sie

Data wydarzenia: 11.2.2011

Szko­ła na Par­na­sie to ofer­ta edu­ka­cyj­na Fil­har­mo­nii Czę­sto­chow­skiej skie­ro­wa­na do li­ce­ali­stów, gim­na­zja­li­stów i uczniów star­szych klas szkół pod­sta­wo­wych.

Osią pro­jek­tu są kon­cer­ty z udzia­łem pro­fe­sjo­nal­nych mu­zy­ków. Pro­jekt ma in­te­rak­tyw­ny cha­rak­ter. Mło­dzież in­spi­ro­wa­na jest do re­ali­zo­wa­nia wła­snych po­my­słów po­przez udział w kon­kur­sach te­ma­tycz­nych z róż­nych dzie­dzin. Zwy­cięz­cy kon­kur­sów pod­czas ostat­nie­go kon­cer­tu 13 maja 2011 roku otrzy­ma­ją tytuł Super Kre­ato­ra, a szko­ły któ­rych ucznio­wie sys­te­ma­tycz­nie uczest­ni­czą w kon­cer­tach edu­ka­cyj­nych ubie­ga­ją się o ho­no­ro­wy tytuł Szko­ła na Par­na­sie, po­twier­dzo­ny cer­ty­fi­ka­tem I, II lub III stop­nia.

Data publikacji: 11.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: świętokrzyskie
Częstochowa, Wilsona 16

Organizatorzy

Filharmonia Częstochowska
filharmonia.com.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter