Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Bach – Pasja wg św. Ma­te­usza

Data wydarzenia: 17.4.2011

Jak co roku, zgod­nie z tra­dy­cją wpro­wa­dzo­ną przez Dy­rek­to­ra Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej An­drze­ja Ko­sen­dia­ka, w Wiel­kim Ty­go­dniu za­brzmi Pasja Jana Se­ba­stia­na Bacha. Tym razem bę­dzie to póź­niej­sza z dwóch w ca­ło­ści za­cho­wa­nych: Pasja wg św. Ma­te­usza.

Po­wsta­ła ona w ostat­nim okre­sie twór­czo­ści Bacha, gdy ten zaj­mo­wał sta­no­wi­sko kan­to­ra przy ko­ście­le św. To­ma­sza w Lip­sku. Pasja wg św. Ma­te­usza po raz pierw­szy zo­sta­ła za­pre­zen­to­wa­na w Wiel­ki Pią­tek, 15 kwiet­nia 1729 r., w ko­ście­le św. To­ma­sza w Lip­sku.
Nie­ste­ty, pra­wy­ko­na­nie tej Pasji ani żadna z na­stęp­nych jej pre­zen­ta­cji, jakie od­by­ły się za życia kom­po­zy­to­ra, nie cie­szy­ły się zbyt wiel­kim uzna­niem. Do­pie­ro 100 lat póź­niej Fe­liks Men­dels­sohn-​Bar­thol­dy do­pro­wa­dził do przed­sta­wie­nia Pasji wg św. Ma­te­usza w Ber­li­nie. To hi­sto­rycz­ne wy­ko­na­nie spo­tka­ło się z wiel­kim aplau­zem i od tego czasu roz­po­czął się za­słu­żo­ny i nie­prze­rwa­ny do dzi­siaj suk­ces utwo­ru. Pasja wg św. Ma­te­usza, ob­szer­niej­sza niż Pasja wg św. Jana, na­pi­sa­na jest na dwie or­kie­stry i dwa chóry. Dzie­ło to re­pre­zen­tu­je mi­strzo­stwo ba­ro­ko­wej sztu­ki re­to­rycz­nej.
Pod­czas kon­cer­tu pod dy­rek­cją An­drze­ja Ko­sen­dia­ka obok mu­zy­ków Wro­cław­skiej Or­kie­stry Ba­ro­ko­wej oraz Chóru Fil­har­mo­nii Wro­cław­skiej wy­stą­pią świa­to­wej sławy so­li­ści-​ śpie­wa­cy: Katie Bray, Ni­cho­las Mul­roy i Hal­can Vran­smo. Kon­cert ten za­brzmi także w War­sza­wie i Rze­szo­wie. Na pewno trze­ba to usły­szeć!

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: dolnośląskie
Wrocław, Marsz. Piłsudskiego 19

Organizatorzy

Filharmonia im. W. Lutosławskiego
basiami@list.pl, +48713412035
leopoldinum.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter