Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Gry i za­ba­wy wiel­ka­noc­ne

Data wydarzenia: 25.4.2011

Wiel­ki Po­nie­dzia­łek to dziś przede wszyst­kim „Lany Po­nie­dzia­łek”. Ale z tym dniem wiąże się też mnó­stwo in­nych ob­rzę­dów. W Wiel­ka­noc­ny Po­nie­dzia­łek bę­dzie można je po­znać lub przy­po­mnieć sobie w skan­se­nie.
Jedną z pro­po­zy­cji jest gra "w kręga". To ry­wa­li­za­cja po­mię­dzy dwie­ma dru­ży­na­mi. Za­wod­ni­cy ude­rza­ją drew­nia­ny­mi ki­ja­mi ma­syw­ny krąg wy­ko­na­ny z pnia drze­wa. Celem jest prze­rzu­ce­nie kręga na stro­nę prze­ciw­ni­ków. Wy­gry­wa ta dru­ży­na, która jako pierw­sza prze­rzu­ci kręg na stro­nę prze­ciw­ni­ków. Za­da­nie wy­wo­łu­je wiele emo­cji i ra­do­ści.

Tur­la­nie jaj to już bar­dziej zwią­za­na z sym­bo­lem Świąt Wiel­ka­noc­nych (jajem) za­ba­wa. Uczest­ni­cy tur­la­ją jajka z pa­gór­ka. Wy­gry­wa ten wła­ści­ciel jajka, któ­re­mu uda się zbić jajko prze­ciw­ni­ka. Wy­ści­gi w tur­la­niu jajek po po­chy­ło­ściach po­zwa­la­ją wy­ło­nić tego uczest­ni­ka za­ba­wy, który jest wła­ści­cie­lem jajka o tward­szej sko­rup­ce.
Huś­taw­ki wiel­ka­noc­ne to jedna z zabaw o dłu­giej i bo­ga­tej tra­dy­cji. Do II wojny świa­to­wej miesz­kań­cy ma­zo­wiec­kich wsi bu­do­wa­li w Wiel­ką So­bo­tę kil­ku­me­tro­wej wy­so­ko­ści huś­taw­ki z drew­na. Ich prze­zna­cze­nie było z góry usta­lo­ne. Oto w Po­nie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny bu­ja­no się na nich pa­ra­mi. Na sto­ją­co! Wie­rzo­no, że za­pew­ni to zdro­wie i po­myśl­ność, a już na pewno uchro­ni od bólu głowy przez cały rok.
Dzi­siaj za­ba­wy te mogą przy­bli­żyć nam dziad­ko­wie… Ale nie tylko. Skan­sen jest wła­śnie jed­nym z tych nie­licz­nych miejsc, w któ­rych tra­dy­cja prze­trwa­ła. W Wiel­ka­noc­ny Po­nie­dzia­łek skan­sen pro­po­nu­je zwie­dza­nie wy­sta­wy "Wiel­ka­noc na Ma­zow­szu" pre­zen­to­wa­nej w 10 cha­łu­pach chłop­skich z prze­ło­mu XIX i XX wieku, po­ka­zy rze­mio­sła i rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go w za­gro­dach, ( m.in: pokaz pracy ko­wa­la, pokaz pracy ple­cion­ka­rza wiej­skie­go, pokaz haftu, pokaz wy­ci­nan­ki kur­piow­skiej, pa­pie­ro­pla­sty­ki oraz rzeź­by). Po­nad­to od­wie­dza­jąc w Wiel­ka­noc­ny Po­nie­dzia­łek skan­sen bę­dzie można uj­rzeć si­kaw­ki dy­gu­so­we, a także wziąć udział w kon­kur­sie śmi­gu­so­wym.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter