Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Tańca

Data wydarzenia: 29.4.2011

Ob­cho­dy Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Tańca w Cen­trum Kul­tu­ry w Lu­bli­nie za­po­cząt­ko­wa­ne przez Lu­bel­ski Teatr Tańca w roku 2006 wpi­su­ją się w ponad 20-​let­nią tra­dy­cję ob­cho­dów na świe­cie. Tym samym tan­ce­rze, cho­re­ogra­fo­wie, pe­da­go­dzy i mi­ło­śni­cy tańca z Lu­bli­na i re­gio­nu do­łą­cza­ją do grona pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów sztu­ki ta­necz­nej świę­tu­ją­cych ten wy­jąt­ko­wy dzień bez wzglę­du na miej­sce, tra­dy­cje czy umie­jęt­no­ści. Zgod­nie z co­rocz­nym orę­dziem ogła­sza­nym na ten dzień przez naj­wy­bit­niej­szych twór­ców tańca i ba­le­tu do­cho­dzi do spo­tka­nia ponad gra­ni­ca­mi, ponad po­dzia­ła­mi po­li­tycz­ny­mi czy eko­no­micz­ny­mi.

Wy­ra­zem tej jed­no­ści pod­czas ob­cho­dów w Lu­bli­nie jest spo­tka­nie na jed­nej sce­nie w Cen­trum Kul­tu­ry pro­fe­sjo­na­li­stów i ama­to­rów re­pre­zen­tu­ją­cych różne style i tech­ni­ki tańca, po­cho­dzą­cych za­rów­no z Lu­bli­na jak i re­gio­nu. Za­koń­cze­niem tego uro­czy­ste­go dnia jest co roku wy­stęp mię­dzy­na­ro­do­wej gwiaz­dy.
Oprócz dzia­łań na rzecz zjed­no­cze­nia śro­do­wi­ska tańca, dru­gim istot­nym celem pla­no­wa­ne­go wy­da­rze­nia jest za­pro­sze­nie jak naj­szer­szej grupy wi­dzów i mi­ło­śni­ków tańca, któ­rzy wezmą ak­tyw­ny udział m.in. w or­ga­ni­zo­wa­nych warsz­ta­tach, lek­cjach po­ka­zo­wych i ta­necz­nym jam ses­sion oraz będą mogli zło­żyć ta­necz­ne ży­cze­nia drogą in­ter­ne­to­wą w zor­ga­ni­zo­wa­nym w tym celu stu­dio audio/wideo.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Lublin, Narutowicza 32

Organizatorzy

Lubelski Teatr Tańca/Centrum Kultury w Lublinie
taniec@ck.lublin.pl, +48815360328
ltt.art.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter