Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Go­to­wa­nie na po­la­nie

Data wydarzenia: 1.5.2011

Ta uro­kli­wa im­pre­za przy­pa­da na pierw­szą nie­dzie­lę maja i zgod­nie z nazwą od­by­wa się w ple­ne­rze. Jej ad­re­sa­ta­mi są zwo­len­ni­cy re­gio­nal­nej kuch­ni. Tra­dy­cje ku­li­nar­ne Ma­zow­sza są tak barw­ne, iż warto po­pu­la­ry­zo­wać je za­rów­no wśród lo­kal­nych miesz­kań­ców, jak i w gro­nie miesz­kań­ców in­nych re­gio­nów.

Za spra­wą kon­kur­su na naj­smacz­niej­szą po­tra­wę Ma­zow­sza oka­zję do po­ka­za­nia swych umie­jęt­no­ści mają firmy ga­stro­no­micz­ne oraz koła go­spo­dyń.
Ry­wa­li­za­cja od­by­wa się w kilku ka­te­go­riach, wśród któ­rych stałe miej­sce zaj­mu­ją: naj­smacz­niej­sza zupa, naj­smacz­niej­sza po­tra­wa mię­sna, czy cia­sto, w związ­ku z czym każdy, kto chce spraw­dzić skalę swo­je­go ta­len­tu może zna­leźć coś dla sie­bie.

Pod­czas nie­dziel­nej im­pre­zy ple­ne­ro­wej nie za­brak­nie też po­ka­zów rze­mio­sła i rę­ko­dzie­ła w wy­ko­na­niu twór­ców lu­do­wych. Pokaz ubi­ja­nia masła w kie­rzan­ce po­łą­czo­ny z de­gu­sta­cją, pokaz przę­dze­nia wełny na ko­ło­wrot­ku, haftu i ko­ron­ki czy wi­kli­niar­stwa – to tylko nie­licz­ne spo­śród pre­zen­to­wa­nych pod­czas „Go­to­wa­nia na po­la­nie” po­ka­zów.

Dba­ją­cym o zdro­wie i pięk­ny wy­gląd, ale i ama­to­rom ma­zo­wiec­kiej kuch­ni z pew­no­ścią spodo­ba się kier­masz żyw­no­ści. Pie­czy­wo ob­rzę­do­we i licz­ne ro­dza­je mio­dów, cie­płe dania kuch­ni re­gio­nal­nej – będą z pew­no­ścią kusić nie­jed­ne­go. Przez cały dzień na po­la­nie palić się też bę­dzie ogni­sko, umoż­li­wia­ją­ce pie­cze­nie kieł­ba­sek.

Na ama­to­rów jazdy kon­nej cze­kać bę­dzie brycz­ka oraz sio­dło. Im­pre­zę umilą wy­stę­py ze­spo­łów folk­lo­ry­stycz­nych.
Ma­jów­ka ? Tylko na skan­se­nie !

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: mazowieckie
Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter