Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pla­kat śpie­wa! Pla­kat XX wieku w ko­lek­cji MNP

Data wydarzenia: 8.5.2011

Naj­lep­sze lata sztu­ki pla­ka­tu przy­pa­dły na wiek XX. Po­wstał on, co praw­da w XIX w., ale do­pie­ro w na­stęp­nym stu­le­ciu wy­kształ­cił w pełni swój wła­sny język, jak i nie­by­wa­le wzbo­ga­cił się o środ­ki for­mal­ne.

Schy­łek wieku sy­gna­li­zo­wał już jed­nak po­wol­ny zmierzch tra­dy­cyj­nych funk­cji pla­ka­tu, jako no­wo­cze­sne­go środ­ka prze­ka­zy­wa­nia in­for­ma­cji. Nie zna­czy to, aby sam ga­tu­nek pla­ka­tu znik­nął zu­peł­nie w prze­wi­dy­wal­nej przy­szło­ści. Dla wielu twór­ców pla­kat stał się bar­dzo atrak­cyj­nym środ­kiem re­ali­za­cji wła­sne­go pro­gra­mu ar­ty­stycz­ne­go, a funk­cje czy­sto uty­li­tar­ne pla­ka­tu za­czę­ły scho­dzić na plan dal­szy. Tro­chę po­wta­rza się tu hi­sto­ria, jaką prze­szła gra­fi­ka u schył­ku śre­dnio­wie­cza. Tytuł wy­sta­wy od­no­si się do po­że­gna­nia z tra­dy­cyj­nym poj­mo­wa­niem pla­ka­tu, jako no­śni­ka in­for­ma­cji na kon­kret­ne zle­ce­nie. Warto się przyj­rzeć, jak wy­glą­dał pla­kat w swych naj­lep­szych la­tach - w wieku XX. Pod­kre­ślam - jak wy­glą­dał pla­kat w XX wieku, a nie jak od­bi­jał się wiek XX w pla­ka­cie - wy­sta­wa nie ma mieć cha­rak­te­ru wy­sta­wy hi­sto­rycz­nej, a pla­kat je­dy­nie ilu­stra­cją do tego, co zda­rzy­ło się w mi­nio­nym stu­le­ciu. I choć wy­da­rze­nia tego burz­li­we­go stu­le­cia będą także wi­docz­ne na wy­sta­wie, to bar­dziej bę­dzie za­le­ża­ło nam na po­ka­za­niu, jakim prze­mia­nom pod­le­gał sam pla­kat i dzię­ki któ­rym twór­com one na­stę­po­wa­ły. Wy­sta­wa bę­dzie przy tym oka­zją do po­ka­za­nia naj­cie­kaw­szych za­so­bów na­szych zbio­rów pla­ka­tu, nigdy dotąd w tej skali nie po­ka­zy­wa­nych.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: wielkopolskie
Poznań, Aleje Marcinkowskiego 9

Organizatorzy

Muzeum Narodowe w Poznaniu
mnp@mnp.art.pl, +48618658000
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter