Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal sztu­ki "In­te­rak­cje"

Data wydarzenia: 9.5.2011

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Sztu­ki IN­TE­RAK­CJE jest je­dy­nym cy­klicz­nym fe­sti­wa­lem w Pol­sce, pre­zen­tu­ją­cym róż­no­rod­ność ak­tu­al­nych ten­den­cji w sztu­ce żywej na świe­cie.

Sztu­ka żywa (live art) jest nie­za­leż­ną dys­cy­pli­ną i prak­ty­ką ar­ty­stycz­ną, okre­śla­ną wpły­wa­mi wy­wo­dzą­cy­mi się z pro­duk­cji te­atral­nych, ta­necz­nych, mu­zycz­nych oraz w naj­więk­szym stop­niu ze sztuk pla­stycz­nych, głów­nie ko­ja­rzo­na ze sztu­ką per­for­man­ce. Po­przez nie­zro­zu­mie­nie po­ję­cia czę­sto trak­to­wa­na jest jako nowy kie­ru­nek w sztu­ce, co ozna­cza że jest nie­do­sta­tecz­nie iden­ty­fi­ko­wa­na i do­ce­nia­na w obie­gu sztu­ki współ­cze­snej. Celem Fe­sti­wa­lu jest pro­mo­cja i po­pu­la­ry­za­cja tej dzie­dzi­ny sztu­ki re­ali­zo­wa­na za po­mo­cą in­dy­wi­du­al­nych pre­zen­ta­cji ar­ty­stycz­nych jak i to­wa­rzy­szą­ce­go pro­gra­mu teo­re­tycz­ne­go. Fe­sti­wal jest współ­fi­nan­so­wa­ny przez Ko­mi­sję Eu­ro­pej­ską w ra­mach Pro­gra­mu Kul­tu­ra 2007-​2013, jako ele­ment 5-​let­nie­go pro­jek­tu pt. „A space for live art”.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: łódzkie
Piotrków Trybunalski, Sieradzka 8

Organizatorzy

Stowarzyszenie działań Artystycznych "Galeria Off"
gordianoff@o2.pl, (44) 733 93 88
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter