Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ry­tu­ał

Data wydarzenia: 14.5.2011

RY­TU­AŁ to roz­gry­wa­ne na kilku płasz­czy­znach cy­klicz­ne wy­da­rze­nie, w któ­rym prze­ni­ka­ją się i uzu­peł­nia­ją tak nośne obec­nie for­mu­ły i na­rzę­dzia ar­ty­stycz­nej kre­acji jak: video art, ani­ma­cja kom­pu­te­ro­wa, mu­zy­ka elek­tro­nicz­na.


Ca­łość ma cha­rak­ter me­dial­nej hy­bry­dy - in­sta­la­cji, słu­żą­cej przede wszyst­kim eks­pre­syj­ne­mu sy­gna­li­zo­wa­niu tre­ści oraz in­tu­icji od­no­szą­cych się do kon­dy­cji czło­wie­ka, jego sta­tu­su we współ­cze­snym świe­cie. Wy­kra­cza­ją­cą poza sztu­kę in­ten­cją RY­TU­AŁU jest wy­ty­cze­nie drogi: od es­te­tycz­ne­go me­ta-​opi­su ku in­dy­wi­du­al­ne­mu roz­po­zna­niu i re­flek­sji. Jako cykl mul­ti­me­dial­nych ob­ra­zów RY­TU­AŁ jest po­szu­ki­wa­niem sym­bo­licz­nych przed­sta­wień dla spo­łecz­nych i kul­tu­ro­wych zmian za­cho­dzą­cych w rze­czy­wi­sto­ści; jest także an­ty­cy­po­wa­niem skut­ków in­ge­ren­cji w uni­wer­sal­ne, nie­pod­wa­żal­ne re­gu­ły i me­cha­ni­zmy na­sze­go życia.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: dolnośląskie
Wrocław, Chrobrego 33/8

Organizatorzy

Stowarzyszenie Industrial Art
frett@jobkarma.pl, +48507545893
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter