Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

X Mię­dzy­na­ro­do­wy Ty­dzień Czy­ta­nia Dzie­ciom oraz I Mię­dzy­na­ro­do­wy Ty­dzień Czy­ta­nia Dzie­ciom

Data wydarzenia: 1.6.2011

W roku 2011 ma miej­sce ju­bi­le­usz 10-​le­cia kam­pa­nii spo­łecz­nej "Cała Pol­ska czyta dzie­ciom". Punk­tem kul­mi­na­cyj­nym pro­gra­mu ob­cho­dów jest X Ogól­no­pol­ski i jed­no­cze­śnie I Mię­dzy­na­ro­do­wy Ty­dzień Czy­ta­nia Dzie­ciom z Cen­tral­ną In­au­gu­ra­cją w Cie­szy­nie pol­skim i cze­skim.

Pod­czas uro­czy­ste­go roz­po­czę­cia na mo­ście gra­nicz­nym od­czy­ta­na zo­sta­nie wspól­nie "Lo­ko­mo­ty­wa" Tu­wi­ma oraz wiersz po­pu­lar­ny wśród dzie­ci cze­skich. W ra­mach im­pre­zy od­bę­dą się fe­sty­ny i kon­cer­ty po obu stro­nach Olzy, czy­ta­nie dzie­ciom przez gwiaz­dy, przed­sta­wi­cie­li służb mun­du­ro­wych, świa­ta kul­tu­ry i sztu­ki oraz władz lo­kal­nych i wo­je­wódz­kich. Pro­kla­mo­wa­ny zo­sta­nie pro­gram "All of Eu­ro­pe reads to kids" m.in. przez przed­sta­wi­cie­li Par­la­men­tu Eu­ro­pej­skie­go, am­ba­sa­do­rów kra­jów eu­ro­pej­skich, Rzecz­ni­ka Praw Dziec­ka oraz wspól­nie przez Fun­da­cję "AB­CXXI - Cała Pol­ska czyta dzie­ciom", „Celé Česko čte dětem” oraz „Cele Slo­ven­sko czita de­tiom”.

Data publikacji: 02.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Cieszyn, Rosoła 44A

Organizatorzy

Fundacja ABCXXI - Cała Polska czyta dzieciom
promocja@cpcd.pl, +48226483891
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter