Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mio­do­bra­nie w skan­se­nie

Data wydarzenia: 3.7.2011

Wiele lat temu psz­czo­ły oto­czo­ne były wiel­kim sza­cun­kiem, a li­piec ko­ja­rzył się przede wszyst­kim z pod­bie­ra­niem miodu z pa­siek. Dziś za­ję­cie to staje się coraz bar­dziej za­po­mnia­ne, nieco „z innej epoki”. Jak wy­glą­da pro­ces pod­bie­ra­nia miodu można bę­dzie prze­ko­nać się 3 lipca 2011 r. w Mu­zeum Wsi Ma­zo­wiec­kiej w Sierp­cu. Wła­śnie w pierw­szą nie­dzie­lę lipca sier­pec­ki skan­sen przy­po­mi­na to in­te­re­su­ją­ce za­ję­cie w ra­mach im­pre­zy „Mio­do­bra­nie”. Pod­bie­ra­nie miodu wprost ze znaj­du­ją­cych się w ulu pla­strów, wi­ro­wa­nie miodu, de­gu­sta­cja róż­nych ro­dza­jów słod­kie­go przy­sma­ku z wła­sno­ręcz­nie ubi­tym ma­słem i z wiej­skim chle­bem – to atrak­cje, które zaj­mu­ją stałe miej­sce pod­czas świę­ta mio­do­bra­nia w Mu­zeum Wsi Ma­zo­wiec­kiej Sierp­cu. Po­ka­zy psz­cze­lar­stwa, które od­by­wać się będą na te­re­nie za­gród, za­pre­zen­tu­ją: Go­spo­dar­stwo Pa­siecz­ne A. W. Piotr­kow­scy z Żu­ro­mi­na oraz Re­gio­nal­ny Zwią­zek Psz­cze­la­rzy w Płoc­ku – Koło Psz­cze­la­rzy Sierp­cu.

Po­nad­to uczest­ni­cy im­pre­zy po­zna­ją roz­ma­ite tech­ni­ki pod­bie­ra­nia miodu z uli, a dba­ją­cy o zdro­wie będą mogli wy­słu­chać cie­ka­wo­stek na temat lecz­ni­cze­go za­sto­so­wa­nia miodu. Tłem tych atrak­cji bę­dzie kier­masz wy­ro­bów psz­cze­lich i ak­ce­so­riów psz­cze­lar­skich, gdzie można za­opa­trzyć się w roz­ma­ite ro­dza­je mio­dów. Na sto­iskach pro­wa­dzo­na bę­dzie de­gu­sta­cja mio­dów, umoż­li­wia­ją­ca wy­bra­nie naj­smacz­niej­sze­go spo­śród słod­kich przy­sma­ków. Mio­do­bra­niu to­wa­rzy­szyć bę­dzie po­wią­za­na te­ma­tycz­nie eks­po­zy­cja mu­ze­al­na pre­zen­to­wa­na na te­re­nie jed­nej z za­gród. Urzą­dze­nia słu­żą­ce do pod­bie­ra­nia i od­wi­ro­wy­wa­nia miodu, maski ochron­ne, pod­ku­rza­cze słu­żą­ce do oku­rza­nia psz­czół pod­czas pod­bie­ra­nia miodu. Nie za­brak­nie też róż­ne­go ro­dza­ju na­czyń do prze­cho­wy­wa­nia miodu. Po­nad­to bę­dzie można zo­ba­czyć kilka ro­dza­jów uli. W pro­gra­mie im­pre­zy pręż­ną po­zy­cję zaj­mu­ją też kon­cer­ty kapel lu­do­wych i ze­spo­łów folk­lo­ry­stycz­nych. Na ama­to­rów pie­czo­nych kieł­ba­sek cze­kać bę­dzie ogni­sko umoż­li­wia­ją­ce pie­cze­nie kieł­ba­sek oraz re­gio­nal­ne przy­sma­ki karcz­my Po­hu­lan­ki. Nie za­brak­nie rów­nież jazdy w sio­dle lub wozem. Sier­pec­ki skan­sen to wieś tęt­nią­ca ży­ciem, gdzie na mie­dzach pasą się kozy, a w za­gro­dach bie­ga­ją swo­bod­nie kury, kacz­ki i gęsi. Na te­re­nie skan­se­now­skich za­gród jak za daw­nych lat do prac za­sia­da­ją: tkacz­ka, haf­ciar­ka, kowal i ple­cion­karz. Mio­do­bra­nie w sier­pec­kim skan­se­nie to wy­jąt­ko­wo słod­kie świę­to.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


województwo: mazowieckie
Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter