Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

All About Fre­edom Fe­sti­val

Data wydarzenia: 1-5.6.2011

Fe­sti­wal All About Fre­edom - to cy­klicz­ne, in­ter­dy­scy­pli­nar­ne wy­da­rze­nie kul­tu­ral­no-​ar­ty­stycz­ne pro­wo­ku­ją­ce do de­ba­ty na temat róż­nych wy­mia­rów wol­no­ści, a także na temat jej gra­nic. Fe­sti­wal ma trzy głów­ne mo­du­ły: Film, Mu­zy­ka, Teatr - w każ­dej edy­cji two­rzą one razem wie­lo­gło­so­wą płasz­czy­znę dia­lo­gu o wol­no­ści jako war­to­ści uni­wer­sal­nej i waż­nej dla każ­de­go czło­wie­ka.

Pro­gram fe­sti­wa­lu to co­rocz­nie naj­wyż­szej ja­ko­ści ofer­ta kul­tu­ral­na. Filmy, kon­cer­ty czy spek­ta­kle i de­ba­ty mówią o wol­no­ści we współ­cze­snym świe­cie w róż­nych kon­tek­stach i uję­ciach. W ra­mach fe­sti­wa­lu od­by­wa­ją się przede wszyst­kim pro­jek­cje fil­mo­we (sieć Mul­ti­ki­no Gdańsk, Sopot) naj­now­szych, pre­mie­ro­wych w Pol­sce fil­mów fe­sti­wa­lo­wych z ca­łe­go świa­ta (m.in. filmy z fe­sti­wa­li Sun­dan­ce, To­ron­to, Ber­lin i inne). Pro­jek­cjom fe­sti­wa­lo­wym to­wa­rzy­szą de­ba­ty, spo­tka­nia, pre­lek­cje.
Pro­gram mu­zycz­ny fe­sti­wa­lu pre­zen­tu­je ory­gi­nal­ną, al­ter­na­tyw­ną czy nie­za­leż­ną mu­zy­kę z Pol­ski i z ca­łe­go świa­ta. Pod­czas fe­sti­wa­lu od­by­wa­ją się kon­cer­ty wy­jąt­ko­wych ar­ty­stów czy ze­spo­łów mu­zycz­nych, któ­rych twór­czość ce­chu­je się uni­kal­ną eks­pre­sją którą de­fi­niu­je­my w haśle Mu­zy­ka moja wol­ność. Pod­czas 3 edy­cji wy­stą­pi­li m.in. tacy ar­ty­ści jak: Pati Jang i Fly­Kil­ler (UK), Jimi Tenor (UK), Wild­birds & Pe­ace­drums (SWE) czy L.U.C (PL) i Spe­ech De­bel­le (UK).
Fe­sti­wal All About Fre­edom po­wstał z myśli o wol­no­ści i z chęci spoj­rze­nia na jej ideę przez pry­zmat ar­ty­stycz­ny, nie­sza­blo­no­wy, wy­zwo­lo­ny. Pra­gnie­my, by wy­da­rze­nie to pro­wo­ko­wa­ło do my­śle­nia nad ideą wol­no­ści, do roz­wa­ża­nia jej no­wych i sta­rych sen­sów, kon­fron­to­wa­nia my­śle­nia wła­sne­go z tym, jakie mają inni, za­rów­no tutaj w Pol­sce, jak i na świe­cie. Chce­my, by my­śle­nie to od­by­wa­ło się w cią­głym dia­lo­gu, by nie­zmien­nie po­sze­rza­ło swoje ho­ry­zon­ty. Pu­blicz­ność pro­jek­tu co­rocz­nie do­wia­du­je się jak wie­lo­gło­so­wy może być to dia­log i że pra­gnie­nie swo­bo­dy, jakie od­czu­wa­ją lu­dzie na całym świe­cie, nie­za­leż­ne jest od miej­sca za­miesz­ka­nia, ko­lo­ru skóry, wy­zna­nia czy po­glą­dów. Nie­zmien­na jest rów­nież eks­pre­sja wol­no­ści czyli chęć re­ży­se­rów, mu­zy­ków czy in­nych twór­ców do pod­ję­cia wy­zwa­nia, prze­ło­że­nia wła­snej eks­pre­sji wol­no­ści na język.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: pomorskie
Gdańsk, Doki 1

Organizatorzy

Europejskie Centrum Solidarności
ecs@ecs.gda.pl, +48587677971
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter