Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dzień Dziec­ka w skan­se­nie

Data wydarzenia: 5.6.2011

Pierw­sza nie­dzie­la czerw­ca w sier­pec­kim skan­se­nie tra­dy­cyj­nie za­po­wia­da się sło­necz­nie i ko­lo­ro­wo, a po­świę­co­na jest naj­młod­szym. Pod­czas im­pre­zy z oka­zji Dnia Dziec­ka pa­nu­je siel­ska, ro­dzin­na at­mos­fe­ra sprzy­ja­ją­ca roz­ma­itym grom i za­ba­wom. Dzie­ci po­zna­ją obo­wiąz­ki i za­ba­wy swych ró­wie­śni­ków, któ­rzy żyli na prze­ło­mie XIX i XX wieku.

. Nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia gwa­ran­tu­je moż­li­wość po­słu­gi­wa­nia się re­pli­ka­mi za­ba­wek z daw­nych cza­sów. Nie mniej­sze za­in­te­re­so­wa­nie wzbu­dza lek­cja ka­li­gra­fii od­by­wa­ją­ca się w au­ten­tycz­nych ław­kach z lat 50-​tych XX wieku. Sztu­ka pięk­ne­go, sta­ran­ne­go pi­sa­nia była prze­cież nie­gdyś pod­sta­wo­wą umie­jęt­no­ścią, ja­kiej uczo­no w szko­le. 6 czerw­ca 2010 roku po­la­na skan­se­now­ska za­mie­ni się w miej­sce kon­cer­tów, kon­kur­sów, gier, zabaw i kon­kur­sów z na­gro­da­mi. Na sto­iskach pro­wa­dzo­na bę­dzie sprze­daż sło­dy­czy, ob­wa­rza­nek, tra­dy­cyj­nych za­ba­wek dzie­cię­cych, wy­ro­bów z gliny, pie­czy­wa ob­rzę­do­we­go i waty cu­kro­wej. Dzie­ci otrzy­mu­ją do za­ba­wy roz­ma­ite ak­ce­so­ria: ska­kan­ki, piłki, hu­la-​hop, linę do prze­cią­ga­nia, a do­dat­ko­wą atrak­cją jest moż­li­wość jazdy w sio­dle. Wi­do­wi­sko te­atral­ne za­pre­zen­tu­ją ak­to­rzy Te­atru Dra­ma­tycz­ne­go im. J. Sza­niaw­skie­go w Płoc­ku. Nie za­brak­nie z pew­no­ścią po­ka­zów rze­mio­sła i rę­ko­dzie­ła lu­do­we­go: po­ka­zu wy­ro­bu ozdób ze słomy, po­ka­zu pracy ko­ło­dzie­ja czy garn­ca­rza. Tech­ni­kę wy­pla­ta­nia wi­kli­no­wych koszy czy ma­glo­wa­nia bie­li­zny bę­dzie można po­znać pod­czas spa­ce­ru po te­re­nie eks­po­zy­cji ( wieś rzę­dów­ka). Bę­dzie też można skosz­to­wać tra­dy­cyj­ne­go wiej­skie­go chle­ba z ubi­tym wła­sno­ręcz­nie w kie­rzan­ce ma­słem. Na ama­to­rów jazdy kon­nej cze­kać bę­dzie jazda w sio­dle lub brycz­ką.
Dzień dziec­ka spę­dzo­ny w skan­se­nie to dzień pełen ra­do­ści i nie­spo­dzia­nek.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: mazowieckie
Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter