Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Za­cza­ro­wa­nej Pio­sen­ki im. Marka Gre­chu­ty

Data wydarzenia: 11.6.2011

Or­ga­ni­za­to­rem Fe­sti­wa­lu Za­cza­ro­wa­nej Pio­sen­ki jest Fun­da­cja Anny Dym­nej „Mimo Wszyst­ko”. Pro­jekt wspie­ra­ją Te­le­wi­zja Pol­ska S.A., Na­ro­do­we Cen­trum Kul­tu­ry, Mi­ni­ster­stwo Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go oraz inne in­sty­tu­cje pań­stwo­we i dar­czyń­cy.

Celem Fe­sti­wa­lu jest pro­mo­cja uzdol­nio­nych wo­kal­nie osób nie­peł­no­spraw­nych. Stały pa­tro­nat ar­ty­stycz­ny spra­wu­je nad nim Irena San­tor. Każ­de­go roku w Fe­sti­wa­lu bie­rze udział kil­ka­set osób z róż­ne­go ro­dza­ju nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi. Pod­czas kil­ku­eta­po­wej se­lek­cji, z ich grona wy­ła­nia się po sze­ściu fi­na­li­stów w ka­te­go­riach do 16 lat i po­wy­żej 16. roku życia. W trak­cie kon­cer­tu fi­na­ło­we­go Fe­sti­wa­lu, który od­by­wa się na kra­kow­skim Rynku Głów­nym w ra­mach Ogól­no­pol­skich Dni In­te­gra­cji „Zwy­cię­żać Mimo Wszyst­ko”, wal­czą oni o Sta­tu­et­ki Za­cza­ro­wa­ne­go Ptasz­ka oraz rocz­ne sty­pen­dia. Utwo­ry wy­ko­nu­ją w to­wa­rzy­stwie gwiazd pol­skiej pio­sen­ki, tej miary co Anna Maria Jopek, Edyta Gór­niak, Ju­sty­na Stecz­kow­ska, Grze­gorz Tur­nau, Grze­gorz Mar­kow­ski, Paweł Kukiz albo An­drzej Pia­secz­ny (re­gu­la­min kon­kur­su nie po­zwa­la na udział tych sa­mych gwiazd w ko­lej­nych edy­cjach im­pre­zy).Uczest­ni­ków Fe­sti­wa­lu trak­tu­je się bez ta­ry­fy ulgo­wej. Dla człon­ków jury liczą się je­dy­nie ich wa­run­ki wo­kal­ne, oso­bo­wość i sce­nicz­na eks­pre­sja. Celem kon­kur­su jest od­naj­dy­wa­nie ta­len­tów na miarę Raya Char­le­sa, An­drea Bo­cel­li’ego albo Ste­vie’go Won­de­ra - osób, które, po­mi­mo nie­peł­no­spraw­no­ści fi­zycz­nej, mają szan­sę za­ist­nieć na pro­fe­sjo­nal­nej sce­nie mu­zycz­nej. Fi­na­li­stów kon­kur­su oce­nia pro­fe­sjo­nal­ne jury pod prze­wod­nic­twem Ewy Błasz­czyk.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: małopolskie
Kraków, Balicka 12a/5b

Organizatorzy

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko"
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter