Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

5. Kra­kow­ska Noc Te­atrów

Data wydarzenia:

Noc Te­atrów, or­ga­ni­zo­wa­na od 2007 roku, ma na celu ak­ty­wi­za­cję śro­do­wi­ska ak­tor­skie­go i więk­sze otwar­cie pu­blicz­no­ści na różne formy te­atral­ne.

Pro­gram za­kła­da pre­zen­ta­cję naj­cie­kaw­szych przed­sta­wień se­zo­nu, te­atrów tańca i spek­ta­kli ulicz­nych, jak rów­nież warsz­ta­tów te­atral­nych oraz spo­tkań z ak­to­ra­mi. Umoż­li­wia zwie­dza­nie nie­do­stęp­nych na co dzień za­ka­mar­ków scen oraz po­miesz­czeń gar­de­ro­bia­nych. Wiele spek­ta­kli opar­tych jest na po­za­wer­bal­nym prze­ka­zie, ła­twym do od­czy­ta­nia przez za­gra­nicz­nych tu­ry­stów. Pre­zen­ta­cje od­by­wa­ją się na sce­nach te­atrów in­sty­tu­cjo­nal­nych i nie­in­sty­tu­cjo­nal­nych: w sa­lach, piw­ni­cach, ogród­kach, a także na naj­więk­szych pla­cach Kra­ko­wa.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: małopolskie
Kraków, plac Wszystkich Świętych

Organizatorzy

Urząd Miasta Krakowa
umk@um.krakow.pl, 126161200
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter