Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XXVI Mię­dzy­na­ro­do­we Spo­tka­nia Folk­lo­ry­stycz­ne im. I.Wa­cho­wia­ka - edy­cja dzie­cię­ca

Data wydarzenia: 16.7.2011

Or­ga­ni­zo­wa­ne od 1984 roku MSF są jed­ny­mi z naj­star­szych i naj­waż­niej­szych im­prez tego typu w na­szym kraju. Głów­nym ich celem jest za­pre­zen­to­wa­nie i po­pu­la­ry­za­cja wśród lu­bel­skiej pu­blicz­no­ści folk­lo­ru róż­nych kra­jów i na­ro­dów.

W do­tych­cza­so­wych edy­cjach wzię­ło udział około 230 ze­spo­łów ze wszyst­kich poza Au­stra­lią, kon­ty­nen­tów. Od kilku lat w fe­sti­wa­lu biorą udział w jed­nym roku ze­spo­ły do­ro­słe, w na­stęp­nym dzie­cię­ce. W 2010 roku od­bę­dzie się XXV Ju­bi­le­uszo­wa edy­cja Mię­dzy­na­ro­do­wych Spo­tkań Folk­lo­ry­stycz­nych. Uczest­ni­czyć w niej będą do­ro­słe.Za­pla­no­wa­ne kon­cer­ty będą miały miej­sce na Sta­rym Mie­ście, w Musz­li Kon­cer­to­wej, Dzie­cię­cym Szpi­ta­lu Kli­nicz­nym, a także w Na­łę­czo­wie. Poza kon­cer­ta­mi od­bę­dą się warsz­ta­ty ta­necz­ne dla za­gra­nicz­nych uczest­ni­ków fe­sti­wa­lu, któ­rych celem jest po­pu­la­ry­za­cja pol­skie­go tańca lu­do­we­go.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: lubelskie
Lublin, I Armii W P 3

Organizatorzy

Zespół Pieśni i Tańca "Lublin"im.W.Kaniorowej
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter