Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Scena Let­nia

Data wydarzenia: 31.7.2011

Teatr Letni w Go­rzo­wie Wlkp. to je­dy­ny taki hi­sto­rycz­ny obiekt w Eu­ro­pie. Wy­bu­do­wa­ny zo­stał w 1886 r. we­dług pro­jek­tu W. Arnd­ta – naj­pierw po­wstał drew­nia­ny dach nad wi­dow­nią a potem mu­ro­wa­ny bu­dy­nek, w któ­rym znaj­do­wa­ła się scena. Z ze­wnątrz, po obu stro­nach sceny P. Hard­stock na­ma­lo­wał wiel­kie neo­kla­sycz­ne kan­de­la­bry, który są do dziś do­brze wi­docz­ne. W takim kształ­cie Teatr Letni prze­trwał do 1925 roku.

Do­pie­ro dy­rek­tor Jan To­ma­sze­wicz po­sta­no­wił przy­wró­cić Teatr Letni do życia. Od czerw­ca 2003 r. na es­tra­dzie zbu­do­wa­nej przed mu­ro­wa­nym bu­dyn­kiem pre­zen­to­wa­ne były spek­ta­kle, kon­cer­ty i re­ci­ta­le w ra­mach Sceny Let­niej. Ini­cja­ty­wa ta od razu spo­tka­ła się z uzna­niem miesz­kań­ców - na każde przed­sta­wie­nie przy­cho­dzi­ły tłumy Go­rzo­wian. Po mo­der­ni­za­cji bu­dyn­ku Te­atru Let­nie­go, pod ko­niec czerw­ca ogrom­ne wrota są roz­su­wa­ne: ak­to­rzy wy­stę­pu­ją we­wnątrz sceny, a pu­blicz­ność za­sia­da na ze­wnątrz bu­dyn­ku, pod płó­cien­nym da­chem. Wrota otwo­rzy­ły się po raz pierw­szy 1 lipca 2006 r., kiedy to pre­mie­rą „Noc­le­gu w Ape­ni­nach” uro­czy­ście za­in­au­gu­ro­wa­no otwar­cie Te­atru Let­nie­go po mo­der­ni­za­cji.
Dzię­ki ogrom­ne­mu za­in­te­re­so­wa­niu pu­blicz­no­ści, z po­cząt­ku skrom­na ini­cja­tyw­na na­zwa­na Sceną Let­nią, prze­kształ­ci­ła się w jedną z waż­niej­szych im­prez kul­tu­ral­nych mia­sta. Z roku na rok przy­by­wa nie tylko wi­dzów, ale rów­nież pol­skich i za­gra­nicz­nych ze­spo­łów, pra­gną­cych za­pre­zen­to­wać się go­rzow­skiej pu­blicz­no­ści w tym wy­jąt­ko­wym miej­scu, a Scena Let­nia stała się rów­nież Mię­dzy­na­ro­do­wym Fe­sti­wa­lem Te­atrów Ogród­ko­wych.
Przed­sta­wie­nia na Sce­nie Let­niej za­czy­na­ją się pod ko­niec czerw­ca i trwa­ją przez wszyst­kie week­en­dy lipca. W piąt­ki o godz. 12.00 pre­zen­to­wa­ne są spek­ta­kle dla dzie­ci; so­bot­nie i nie­dziel­ne wie­czo­ry to pro­po­zy­cje dla star­szych wi­dzów. Co roku Scena Let­nia ofe­ru­je róż­no­rod­ne spek­ta­kle te­atral­ne, wy­da­rze­nia mu­zycz­ne i gości wielu wspa­nia­łych ar­ty­stów, rów­nież za­gra­nicz­nych. Te­atry z Czech, Fran­cji, Włoch i Wiel­kiej Bry­ta­nii bawią i za­chwy­ca­ją swo­imi wy­stę­pa­mi. Go­rzow­ska pu­blicz­ność mogła rów­nież po­dzi­wiać ro­dzi­mych ar­ty­stów, taki jak: Hanka Bie­lic­ka, Artur Bar­ciś, Krzysz­tof Kol­ber­ger, Re­na­ta Dan­ce­wicz, Marek Pe­re­pecz­ko, Jo­an­na Trze­pie­ciń­ska, Piotr Ma­cha­li­ca, Magda Umer, Kry­sty­na Sien­kie­wicz, Ka­ta­rzy­na Skrzy­nec­ka czy Zbi­gniew Za­pa­sie­wicz, który po raz ostat­ni wy­stą­pił wła­śnie na Sce­nie Let­niej.
Im­pre­za ta cie­szy się ogrom­ną po­pu­lar­no­ścią nie tylko ze stro­ny Go­rzo­wian, ale i miesz­kań­ców ca­łe­go wo­je­wódz­twa i tu­ry­stów. Śred­nio Scena Let­nia gości od 600 do 1000 wi­dzów każ­de­go wie­czo­ru.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Gorzów Wielkopolski, Teatralna 9

Organizatorzy

Teatr im. Juliusza Osterwy
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter