Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Żniwa w skan­se­nie

Data wydarzenia: 7.7-7.8.2011

O tym, jak wiel­ką rangę miały żniwa daw­niej, jak je ce­le­bro­wa­no i z jak wiel­kim po­świę­ce­niem się im od­da­wa­no bę­dzie można prze­ko­nać się w pierw­szą nie­dzie­lę sierp­nia w Mu­zeum Wsi Ma­zo­wiec­kiej w Sierp­cu. Im­pre­za ple­ne­ro­wa „Żniwa w skan­se­nie” po­świę­co­na zo­sta­ła daw­nym pra­com żniw­nym. Daw­nym, po­nie­waż te wy­ko­ny­wa­ne dzi­siaj nie­wie­le mają wspól­ne­go z tra­dy­cyj­ny­mi żni­wa­mi, pod­czas któ­rych w ruch szły sier­py i kosy. Wszy­scy do­sko­na­le wiemy, że dzi­siaj ko­sze­nie kosą i ko­siar­ką konną, pod­bie­ra­nie zboża sier­pem to już prze­ży­tek. No­wo­cze­sne ma­szy­ny coraz bar­dziej wy­rę­cza­ją, jeśli nie za­stę­pu­ją ludzi. Ale 1 sierp­nia tra­dy­cyj­ne żniw­ne prace bę­dzie można oglą­dać na te­re­nie sier­pec­kie­go skan­se­nu. Miej­sce to ide­al­nie wpi­su­je się w na­tu­ral­ne tło prac zwią­za­nych ze zbio­rem zbóż. Co istot­ne, po­ka­zy pro­wa­dzo­ne będą z uży­ciem au­ten­tycz­nych sprzę­tów i na­rzę­dzi rol­ni­czych po­cho­dzą­cych ze zbio­rów MWM w Sierp­cu. Pro­gram po­ka­zów pre­zen­to­wa­nych pod­czas im­pre­zy „Żniwa w skan­se­nie” obej­mu­je: ko­sze­nia kosą i ko­siar­ką konną, pod­bie­ra­nia zboża sier­pem, wią­za­nia sno­pów i usta­wia­nia styg (na po­lach przy­le­ga­ją­cych do za­gród). Nie za­brak­nie też młó­ce­nia zboża ce­pa­mi, oczysz­cza­nia go przy po­mo­cy wial­ni, czy mie­le­nia ziar­na w żar­nach (w bu­dyn­kach go­spo­dar­czych na ter­nie za­gród). Lecz atrak­cje cze­ka­ją nie tylko na po­lach.

We wnę­trzach cha­łup z prze­ło­mu XIX i XX wieku dum­nie pręży się do­stoj­ny warsz­tat tkac­ki, a ko­lo­ro­we dy­wa­ny uzmy­sła­wia­ją, iż daw­niej wszyst­ko wy­ko­ny­wa­no sa­mo­dziel­nie, wła­snym na­kła­dem pracy. No­szą­ca wiele śla­dów upły­wu czasu tara, drew­nia­na balia z wy­ży­macz­ką i ma­glow­ni­ca – to ele­men­ty pre­zen­to­wa­ne w ra­mach wy­sta­wy „Rok Pol­ski w tra­dy­cyj­nych za­ję­ciach co­dzien­nych”.
Pod­czas spa­ce­ru po­mię­dzy drew­nia­ny­mi cha­łu­pa­mi można bę­dzie po­znać lub przy­po­mnieć sobie co­dzien­ne za­ję­cia ich miesz­kań­ców. Wiej­ski szewc, wi­kli­niarz, haf­ciar­ka i rzeź­biarz będą wy­ko­ny­wać swe prace ni­czym za daw­nych cza­sów. Na te­re­nie eks­po­zy­cji mu­ze­al­nej, wzdłuż drogi wiej­skiej pre­zen­to­wa­na bę­dzie wy­sta­wa "Ma­szy­ny i na­rzę­dzia rol­ni­cze na Ma­zow­szu w XIX i na po­cząt­ku XX w."
Na­wią­za­niem do prac żniw­nych od­by­wa­ją­cych się na po­lach bę­dzie wi­do­wi­sko do­żyn­ko­we oraz kon­cert ka­pe­li lu­do­wej „Kur­pa­ni­ka Ce­pe­lia” z Ka­dzi­dła. Na po­la­nie kró­lo­wać bę­dzie kier­masz chle­ba i pie­czy­wa ob­rzę­do­we­go, a także re­gio­nal­nych po­traw przy­go­to­wy­wa­nych we­dług wie­lo­let­nich re­cep­tur funk­cjo­nu­ją­cych w do­mo­stwach od lat.
Tra­dy­cyj­nie nie za­brak­nie ogni­ska, gdzie można bę­dzie upiec kieł­ba­ski, a także moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z jazdy wozem lub w sio­dle, które od lat cie­szą się wiel­kim za­in­te­re­so­wa­niem.
Pro­ces zbio­ru zbóż to pięk­ny ry­tu­ał, zwią­za­ny sil­nie z naszą na­ro­do­wą tra­dy­cją. MWM w Sierp­cu za­chę­ca do spę­dze­nia czasu w siel­skiej at­mos­fe­rze au­ten­tycz­nej ma­zo­wiec­kiej wsi, gdzie na­tu­ral­nie ko­ły­szą się kłosy zbóż.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter