Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wy­kop­ki w skan­se­nie

Data wydarzenia: 4.9.2011

Głów­ną atrak­cją im­pre­zy będą tra­dy­cyj­nie po­ka­zy zbio­ru ziem­nia­ków: wy­ko­py­wa­nie przy po­mo­cy motyk, zbiór ziem­nia­ków przy po­mo­cy ko­pacz­ki kon­nej, czy też sor­to­wa­nie ziem­nia­ków. Wszyst­kie z prac po­lo­wych za­pre­zen­to­wa­ne zo­sta­ną w na­tu­ral­nej sce­ne­rii, czyli po pro­stu na po­lach.

Im­pre­zie to­wa­rzy­szyć bę­dzie wy­sta­wa oko­licz­no­ścio­wa „Ma­szy­ny i na­rzę­dzia rol­ni­cze Na Ma­zow­szu w XIX i XX wieku” pre­zen­tu­ją­ca ma­szy­ny za­rów­no do upra­wy i zbio­ru zbóż, jak i zie­mio­pło­dów. Eks­po­zy­cja roz­cią­ga się wzdłuż drogi, na te­re­nie eks­po­zy­cji mu­ze­al­nej, co po­zwo­li na swo­bod­ne za­po­zna­nie się z jej ele­men­ta­mi. W związ­ku z tym, że daw­niej je­sien­ne prace wy­ko­ny­wa­no nie tylko na po­lach, po­ka­zy w ra­mach im­pre­zy będą się od­by­wać także na te­re­nie za­gród. W jed­nej z nich bę­dzie można uczest­ni­czyć w po­ka­zie grę­plo­wa­nia wełny, w innej zwie­dza­ją­cy zo­ba­czą przę­dze­nie wełny na ko­ło­wrot­ku, mię­dle­nie i ra­fo­wa­nie lnu, czy też krę­ce­nie po­wro­zów. Po­ka­zy mają cha­rak­ter otwar­ty, wobec czego każdy bę­dzie mógł zmie­rzyć się z tymi za­ję­cia­mi. Dla ama­to­rów je­sien­nych spe­cja­łów prze­wi­dzia­no pokaz ki­sze­nia ogór­ków i ka­pu­sty po­łą­czo­ny z de­gu­sta­cją. Nie od dziś prze­cież wia­do­mo, że od­po­wied­nie uki­sze­nie spe­cja­łów ze sło­ika to praw­dzi­wa sztu­ka, która udaje się nie każ­dej go­spo­dy­ni. Nie za­brak­nie też po­ka­zów rę­ko­dzie­ła i rze­mio­sła, a wśród nich mię­dzy in­ny­mi: pokaz haftu, rzeź­by, pa­pie­ro­pla­sty­ki. Swe prace, ni­czym za daw­nych cza­sów, będą też wy­ko­ny­wać: szewc, wi­kli­niarz i kowal.
Wraz z po­cząt­kiem czerw­ca we wnę­trzach cha­łup z prze­ło­mu XIX i XX wieku można po­sze­rzyć wie­dzę do­ty­czą­cą co­dzien­nych zajęć miesz­kań­ców wsi. W jed­nej z izb pręży się warsz­tat tkac­ki, a ko­lo­ro­we dy­wa­ny uzmy­sła­wia­ją, iż daw­niej wszyst­ko wy­ko­ny­wa­no sa­mo­dziel­nie, wła­snym na­kła­dem pracy. Wie­ko­wa tara, drew­nia­na balia z wy­ży­macz­ką i ma­glow­ni­ca – to ele­men­ty pre­zen­to­wa­ne w ra­mach wy­sta­wy „Rok Pol­ski w tra­dy­cyj­nych za­ję­ciach co­dzien­nych”.
O mu­zycz­ną opra­wę im­pre­zy zadba ka­pe­la lu­do­wa a o pod­nie­bie­nia – pie­czo­ne w ogni­sku ziem­nia­ki i kieł­ba­ski. Bę­dzie można tez za­opa­trzyć się w re­gio­nal­ne po­tra­wy i zie­mio­pło­dy, które od lat cie­szą się dużym za­in­te­re­so­wa­niem.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Sierpc, Narutowicza 64

Organizatorzy

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
skansen@mwmskansen.pl, +480242752883
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter