Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Dar Leona Wy­czół­kow­skie­go dla Mu­zeum Wiel­ko­pol­skie­go

Data wydarzenia: 12.8.2011

Celem wy­sta­wy przy­go­to­wy­wa­nej we współ­pra­cy z Mu­zeum Okrę­go­wym im. Leona Wy­czół­kow­skie­go w Byd­gosz­czy jest pre­zen­ta­cja całej za­cho­wa­nej ko­lek­cji ar­ty­sty prze­ka­za­nej w 1922 roku Mu­zeum Wiel­ko­pol­skie­mu w Po­zna­niu. Trzon zgro­ma­dzo­ne­go przez ma­la­rza zbio­ru sta­no­wi rze­mio­sło ar­ty­stycz­ne, głów­nie wschod­nie tka­ni­ny i ce­ra­mi­ka, ale także sztu­ka „wiel­ka”; cenny ze­spół gra­fi­ki eu­ro­pej­skiej, prace ar­ty­stów pol­skich, barw­ne drze­wo­ry­ty ja­poń­skie oraz dzie­ła sa­me­go mi­strza Wy­czó­ła. Sze­reg spo­śród tych nie­zwy­kłych przed­mio­tów udało się zi­den­ty­fi­ko­wać w pra­cach ma­la­rza. Nie­któ­re spo­śród nich znaj­du­ją­ce się w zbio­rach Mu­zeum Okrę­go­we­go w Byd­gosz­czy wzbo­ga­cą iko­no­gra­ficz­nie wy­sta­wę.

W cza­sie wojny ko­lek­cja dzieł sztu­ki Leona Wy­czół­kow­skie­go po­nio­sła do­tkli­we stra­ty i jest dziś pra­wie nie znana. Do 1939 roku zbiór ar­ty­sty po­ka­zy­wa­ny był na sta­łej eks­po­zy­cji w Dzia­le Prze­my­słu Ar­ty­stycz­ne­go i w wielu Ga­le­riach sztu­ki Mu­zeum Wiel­ko­pol­skie­go.

Data publikacji: 03.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


województwo: wielkopolskie
Poznań, Aleje Marcinkowskiego 9

Organizatorzy

Muzeum Narodowe w Poznaniu
mnp@mnp.art.pl, +48618658000
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter