Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Bie­sia­da nad Wy­cza­wą

Data wydarzenia: 11.9.2011

Im­pre­za ple­ne­ro­wa od­by­wa­ją­ca się na placu obok Gmin­ne­go Cen­trum Kul­tu­ry w Wią­zow­ni­cy. Pre­zen­tu­ją się pod­czas niej ze­spo­ły folk­lo­ry­stycz­ne i Koła Go­spo­dyń Wiej­skich.

Oprócz tra­dy­cyj­nych po­traw bio­rą­cych udział w kon­kur­sie każda grupa pre­zen­tu­je także rę­ko­dzie­ło ar­ty­stycz­ne wy­ko­na­ne współ­cze­śnie ale opar­te na tra­dy­cyj­nych wzo­rach. Dzię­ki temu zo­ba­czyć można pięk­nie ha­fto­wa­ne ob­ru­sy, ma­kat­ki, ser­wet­ki, kwia­ty z bi­bu­ły, stro­iki z su­row­ców na­tu­ral­nych na­wią­zu­ją­ce swoim wzo­rem do nie­gdyś wy­ko­ny­wa­nych oraz przed­mio­ty użyt­ko­we. Oce­nia­ny jest także ca­ło­kształt sto­iska, dla­te­go oprócz po­traw kon­kur­so­wych są także różne sma­ko­ły­ki prze­zna­czo­ne do de­gu­sta­cji. Do­dat­ko­wo każda grupa w od­dziel­nym kon­kur­sie pre­zen­tu­je in­sce­ni­zo­wa­ną pio­sen­kę o te­ma­ty­ce ku­li­nar­nej.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wiązownica, Wiązownica 208

Organizatorzy

Gminne Centrum Kultury
gck210@op.pl, +48166223831
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter