Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

VI Fe­sti­wal Mu­zy­ki Ora­to­ryj­nej Mu­si­ca Sa­cro­mon­ta­na 2011

Data wydarzenia: 24.9.2011

VI Fe­sti­wal Mu­zy­ki Ora­to­ryj­nej Mu­si­ca Sa­cro­mon­ta­na 2011 od­bę­dzie się w dniach 24.09.- 02.10.2011 r. w ba­zy­li­ce na Świę­tej Górze w Go­sty­niu.

Im­pre­za co­rocz­na. Celem głów­nym Fe­sti­wa­lu jest od­kry­cie i po­ka­za­nie Po­la­kom na nowo spu­ści­zny mu­zycz­nej Jó­ze­fa Ze­idle­ra (we­dług opi­nii mu­zy­ko­lo­gów jest to jeden z naj­więk­szych kom­po­zy­to­rów Pol­skich doby kla­sy­cy­zmu, któ­re­go twór­czość po­rów­ny­wal­na jest z kla­sy­ka­mi eu­ro­pej­ski­mi) oraz in­nych wy­bit­nych kom­po­zy­to­rów pol­skich two­rzą­cych na Świę­tej Górze mię­dzy in­ny­mi Mak­sy­mi­lia­na Ko­per­skie­go, Adama Ję­drow­skie­go. Ko­lej­nym celem jest pre­zen­ta­cja mu­zy­ki na naj­wyż­szym po­zio­mie ar­ty­stycz­nym, stad wy­ko­naw­ca­mi kon­cer­tów są naj­lep­sze pol­skie i za­gra­nicz­ne ze­spo­ły, so­li­ści i dy­ry­gen­ci.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Gostyń, Święta Górka - Głogówko 1

Organizatorzy

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
: www.jozefzeidler.eu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter