Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Nu­mi­zma­ty­ka współ­cze­sna w pro­mo­cji miast i re­gio­nów

Data wydarzenia: 1.7-30.9.2011

„Du­ka­ty lo­kal­ne” w roli su­ro­ga­tu pie­nią­dza, któ­rych emi­sję za­po­cząt­ko­wa­ła w 2006 roku gmina Ja­star­nia, po­słu­ży­ły już bli­sko 400 róż­nym emi­ten­tom do uka­za­nia - za po­mo­cą tego ro­dza­ju pie­nią­dza mo­ne­tar­ne­go - wa­lo­rów kul­tu­ro­wych, hi­sto­rycz­nych, go­spo­dar­czych swych miast i gmin oraz do­tar­ciu do ma­so­we­go od­bior­cy z wy­bra­nym prze­sła­niem pro­mo­cyj­nym. Wzbo­ga­ca­ją one obraz nu­mi­zma­ty­ki współ­cze­snej.

Na wy­sta­wie zo­sta­nie za­pre­zen­to­wa­ny zbiór ponad 200 eg­zem­pla­rzy mo­sięż­nych i bi­me­ta­licz­nych, 43 srebr­nych, w tym 11 in­kru­sto­wa­nych ka­mie­nia­mi pół­sz­la­chet­ny­mi oraz 3 złote. In­te­re­su­ją­ce bę­dzie uwy­pu­kle­nie w eks­po­zy­cji mo­ty­wów, do któ­rych od­wo­ła­li się emi­ten­ci, by zbu­do­wać wokół sie­bie po­zy­tyw­ne ko­no­ta­cje kul­tu­ro­we: sze­ro­ko po­ję­ta prze­szłość i tra­dy­cja swej jed­nost­ki te­ry­to­rial­nej, ważne oso­bi­sto­ści i ich do­ko­na­nia, po­ję­cia i ter­mi­ny funk­cjo­nu­ją­ce w gwa­rze lo­kal­nej, osią­gnię­cia i wy­zwa­nia te­raź­niej­szo­ści o cha­rak­te­rze po­nadre­gio­nal­nym, fauna i flora re­gio­nu oraz wa­lo­ry kra­jo­bra­zu oraz cy­klicz­ne wy­da­rze­nia re­gio­nal­ne i współ­pra­ca miast i gmin

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Poznań, Góra Przemysła 1

Organizatorzy

Muzeum Sztuk Użytkowych - oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter