Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

NIE­BEZ­PIECZ­NE ZWIĄZ­KI chor. Krzysz­tof Pa­stor

Data wydarzenia: 3.10.2011

Pre­mie­ra 22 paź­dzier­ni­ka 2010
Cho­re­ogra­fia Krzysz­tof Pa­stor
Kie­row­nic­two mu­zycz­ne Agniesz­ka Na­gór­ka
Mu­zy­ka Ar­turs Ma­skats
Sce­no­gra­fia Jan Po­li­vka
Ko­stiu­my Anna Pit­cho­ugu­ina
Zdję­cia Ka­ta­rzy­na Za­lew­ska

Po­wieść "Nie­bez­piecz­ne związ­ki" Pier­re Cho­der­lo­sa de Lac­lo­sa stała się li­te­rac­ką in­spi­ra­cją dla po­wsta­nia ba­le­tu pod tym samym ty­tu­łem. Jego au­to­rem jest Krzysz­tof Pa­stor, dy­rek­tor Pol­skie­go Ba­le­tu Na­ro­do­we­go, re­zy­dent cho­re­ograf Het Na­tio­na­le Bal­let w Am­ster­da­mie. Ar­ty­sta, któ­re­go spek­ta­kle od lat po­dzi­wia pu­blicz­ność ba­le­to­wa w całej Eu­ro­pie. Cho­re­ograf po­sia­da­ją­cy bar­dzo rzad­ką zdol­ność bu­do­wa­nia sce­nicz­nej dra­ma­tur­gii za po­mo­cą ję­zy­ka tańca. Dra­ma­tur­gii, bez któ­rej trud­no by­ło­by oddać kli­mat po­wie­ści de Lac­lo­sa. Czy można jed­nak ko­rzy­sta­jąc wy­łącz­nie z moż­li­wo­ści eks­pre­sji ludz­kie­go ciała na­kre­ślić syl­wet­ki bo­ha­te­rów Nie­bez­piecz­nych związ­ków? Krzysz­tof Pa­stor swoim spek­ta­klem udo­wad­nia, że można. W wy­kre­owa­nych pla­stycz­nych ob­ra­zach ta­niec troj­ga głów­nych od­twór­ców jest osią dra­ma­tur­gicz­ną tego wy­jąt­ko­we­go spek­ta­klu. Kli­mat ba­le­tu uzu­peł­nia mu­zy­ka ło­tew­skie­go kom­po­zy­to­ra Ar­tur­sa Ma­skat­sa. Par­ty­tu­ra Nie­bez­piecz­nych związ­ków zo­sta­ła przez niego umie­jęt­nie pod­da­na hi­sto­rycz­nej sty­li­za­cji. Po­dob­nie jak współ­cze­sna opra­wa pla­stycz­na au­tor­stwa Anny Pit­cho­ugu­iny i Honzy Po­li­vki, któ­rzy w sym­bo­licz­ny spo­sób na­wią­zu­ją do epoki de Lac­lo­sa.

Pre­mie­ra Nie­bez­piecz­nych związ­ków jest dla tan­ce­rzy Te­atru Wiel­kie­go w Po­zna­niu pierw­szym spo­tka­niem ze sztu­ką cho­re­ogra­ficz­ną Krzysz­to­fa Pa­sto­ra. Sztu­ką doj­rza­łą i wy­su­bli­mo­wa­ną.

Jacek Przy­by­ło­wicz

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Poznań, Fredry 9

Organizatorzy

Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki
, +48616590200
opera.poznan.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter