Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Pax et bonum per mu­si­cam

Data wydarzenia: 4.10.2011

Fe­sti­wal PAX ET BONUM PER MU­SI­CAM – MU­ZYCZ­NE SPO­TKA­NIA KUL­TUR, or­ga­ni­zo­wa­ny jest od sied­miu lat. Z roku na rok po­sze­rza swoją ofer­tę o nowe wy­da­rze­nia (wy­sta­wy, kurs in­ter­pre­ta­cji, im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce).

W na­stro­jo­wo oświe­tlo­nym wnę­trzu neo­go­tyc­kie­go ko­ścio­ła fran­cisz­ka­nów or­ga­ni­za­to­rzy za­pra­sza­ją na kon­cer­ty ze­spo­łów in­stru­men­tal­no-​wo­kal­nych, chó­ral­nych z udzia­łem so­li­stów oraz re­ci­ta­le or­ga­no­we na za­byt­ko­wym, od­re­stau­ro­wa­nym i pięk­nie brzmią­cym in­stru­men­cie. Motto fe­sti­wa­lu, któ­rym jest idea po­ko­ju po­przez mu­zy­kę, wy­ra­ża się także w do­bo­rze re­per­tu­aru łą­czą­ce­go tra­dy­cje róż­nych kul­tur i re­li­gii. Wy­ko­rzy­sta­nie tech­nik mul­ti­me­dial­nych, róż­no­rod­ność re­per­tu­aru oraz zna­ko­mi­ci wy­ko­naw­cy spra­wia­ją, że im­pre­za ta za­słu­gu­je na miano jed­ne­go z naj­barw­niej­szych wy­da­rzeń mu­zycz­nych je­sien­ne­go Wro­cła­wia. Wstęp na wszyst­kie kon­cer­ty jest bez­płat­ny.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Organizatorzy

Mariusz Fiećko
tfiecko@wp.pl, +48506030569
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter