Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Re­gio­nal­ny Prze­gląd Pla­sty­ki Nie­pro­fe­sjo­nal­nej

Data wydarzenia: 16.10.2011

Re­gio­nal­ny Prze­gląd Pla­sty­ki Nie­pro­fe­sjo­nal­nej służy nie tylko pro­mo­cji i in­te­gra­cji śro­do­wi­ska pla­stycz­ne­go, lecz także wy­mia­nie do­świad­czeń i form pracy oraz wy­chwy­ce­niu no­wych cie­ka­wych zja­wisk i oso­bo­wo­ści twór­czych.

. Bę­dą­cy re­ak­ty­wa­cją Wo­je­wódz­kie­go Prze­glą­du Pla­sty­ki Ama­tor­skiej, od­by­wa­ją­ce­go się na prze­ło­mie lat osiem­dzie­sią­tych i dzie­więć­dzie­sią­tych, jest obec­nie or­ga­ni­zo­wa­ny we współ­pra­cy z Mu­zeum Na­ro­do­wym Ziemi Prze­my­skiej i Ga­le­rią Sztu­ki Współ­cze­snej. Ar­ty­ści ama­to­rzy oce­nia­ni są w na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: ma­lar­stwo, rzeź­ba, ry­su­nek i gra­fi­ka warsz­ta­to­wa, me­ta­lo­pla­sty­ka. Ich prace można bę­dzie oglą­dać na wy­sta­wie po­kon­kur­so­wej.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Przemyśl, Konarskiego 9

Organizatorzy

Centrum Kulturalne w Przemyślu
ck@ck.przemysl.pl, +48166782009
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter