Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Kon­kurs o Na­gro­dę im. Jana Dłu­go­sza

Data wydarzenia: 3.11.2011

Kon­kurs o Na­gro­dę im. Jana Dłu­go­sza jest je­dy­nym kon­kur­sem na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym, który na­gra­dza dzie­ła o wy­bit­nych war­to­ściach po­znaw­czo-​na­uko­wych z dzie­dzi­ny sze­ro­ko ro­zu­mia­nej hu­ma­ni­sty­ki na­pi­sa­ne przez pol­skie­go au­to­ra. Zgod­nie z za­ło­że­nia­mi or­ga­ni­za­to­rów Tar­gów w Kra­ko­wie Sp. z o.o. oraz Pol­skiej Izby Książ­ki Kon­kurs ma na celu zwró­ce­nie uwagi czy­tel­ni­ków na to, jak ważny wkład wno­szą pol­skie pu­bli­ka­cje w roz­wój nauki i kul­tu­ry.

Do grona lau­re­atów Kon­kur­su na­le­żą mię­dzy in­ny­mi takie zna­ko­mi­to­ści pol­skiej myśli hu­ma­ni­stycz­nej, jak: Bar­ba­ra Skar­ga, Jan Błoń­ski, Wa­cław Hry­nie­wicz, Jerzy Strzel­czyk, Sta­ni­sław Mos­sa­kow­ski czy Te­re­sa Chy­liń­ska, na­gro­dzo­na pod­czas ostat­niej, 12. edy­cji Kon­kur­su. Lau­re­atów rok­rocz­nie wy­bie­ra Jury Kon­kur­su, w skład któ­re­go wcho­dzą wy­bit­ni przed­sta­wi­cie­le pol­skiej nauki pod prze­wod­nic­twem prof. dr. hab. Wła­dy­sła­wa Stró­żew­skie­go.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Centralna 41a

Organizatorzy

Targi w Krakowie Sp. z o.o.
ksiazka.krakow.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter