Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

PEJ­ZAŻ DŹWIĘ­KO­WY CZĘ­STO­CHO­WY

Data wydarzenia: 2.12.2011-8.1.2012

Pro­jekt opie­ra­ją­cy się na myśli R. Mur­raya Scha­fe­ra, ka­na­dyj­skie­go kom­po­zy­to­ra i fi­lo­zo­fa mu­zy­ki. W pierw­szej czę­ści ma na celu utwo­rze­nie ob­ra­zu dźwię­ko­we­go róż­nych, wy­bra­nych przez uczest­ni­ków miejsc w Czę­sto­cho­wie.

Pod­sta­wo­wym zmy­słem staje się tutaj słuch, wy­łą­cza­my inne zmy­sły, wy­od­ręb­nia­my dźwię­ki cha­rak­te­ry­stycz­ne dla da­ne­go miej­sca. Na­stęp­nie, w dru­giej czę­ści re­ali­za­cji pro­jek­tu na­kła­da­my na utwo­rzo­ną mapę dźwię­ko­wą ob­ra­zy wi­zu­al­ne. Może to być do­wol­na forma pla­stycz­na lub fo­to­gra­ficz­na. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny wspól­nie ze stu­den­ta­mi Aka­de­mii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie.

Data publikacji: 04.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
info@galeria.czest.pl, +48343245581
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter