Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Per­ku­syj­nej "Źró­dła i In­spi­ra­cje"

Data wydarzenia: 16-20.2.2011

Aka­de­mia Mu­zycz­na w Kra­ko­wie w dniach 16-20 lu­te­go 2011 r. or­ga­ni­zu­je 7. Mię­dzy­na­ro­do­wy Fe­sti­wal Mu­zy­ki Per­ku­syj­nej "Źró­dła i in­spi­ra­cje".

Fe­sti­wal zgod­nie z tra­dy­cją lat po­przed­nich, obej­mo­wał bę­dzie kon­cer­ty, warsz­ta­ty i se­mi­na­ria a także pre­zen­ta­cje no­wo­ści, wio­dą­cych firm pro­du­ku­ją­cych in­stru­men­ty i ak­ce­so­ria per­ku­syj­ne. Do­świad­cze­nia po­przed­nich edy­cji fe­sti­wa­lu po­ka­za­ły, że taka for­mu­ła fe­sti­wa­lu wzbu­dza sze­ro­kie za­in­te­re­so­wa­nie i uzna­nie pu­blicz­no­ści. Do­wo­dzą tego tak re­cen­zje pra­so­we, jakie uka­za­ły się po fe­sti­wa­lu jak i fre­kwen­cja pod­czas kon­cer­tów i zajęć warsz­ta­to­wych.
Po­przez udział ar­ty­stów o zna­nych nie tylko wśród spe­cja­li­stów na­zwi­skach, fe­sti­wal przy­cią­ga sze­ro­ką pu­blicz­ność. Po­pu­lar­ność in­stru­men­tów per­ku­syj­nych w ich et­nicz­nej for­mie, a także ob­ser­wo­wa­ne od ja­kie­goś czasu coraz więk­sze za­in­te­re­so­wa­nie folk­lo­rem in­nych kul­tur daje duże na­dzie­je na sze­ro­ki od­dźwięk wśród pu­blicz­no­ści.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, św. Tomasza 43

Organizatorzy

AKADEMIA MUZYCZNA w KRAKOWIE
amuz.krakow.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter