Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Cam­pus Aka­de­mic­ki

Data wydarzenia: 16-27.2.2011

ZI­MO­WY CAM­PUS AKA­DE­MIC­KI

Zi­mo­wy Cam­pus Aka­de­mic­ki to ko­lej­na szan­sa na nie­za­po­mnia­ną za­ba­wę or­ga­ni­zo­wa­ną przez Fun­da­cję Uni­ver­si­ta­tis Po­sna­nien­sis. Do bia­łe­go sza­leń­stwa za­pra­sza ty­siąc stu­den­tów z całej Pol­ski, któ­rzy na dwa ty­go­dnie zjeż­dża­ją do Szklar­skiej Po­rę­by.

Tam to się do­pie­ro dzie­je! Pod­czas dnia ist­nie­je moż­li­wość nauki jazdy na nar­tach, bądź na desce, dla osób mniej wpra­wio­nych, ale także swo­bod­nych zjaz­dów dla tych czu­ją­cych się już pew­nie na stoku. Wszyst­ko rzecz jasna pod okiem pro­fe­sjo­nal­nych in­struk­to­rów i na sprzę­cie naj­wyż­szej ja­ko­ści. Ofer­ta Cam­pu­su Zi­mo­we­go jest jed­nak dużo bo­gat­sza, obej­mu­je bo­wiem wy­ciecz­kę do Pragi, sze­reg prze­za­baw­nych kon­kur­sów i cie­ka­wych szko­leń – sło­wem coś dla ciała i dla ducha! Wie­czo­rem z kolei szan­sa na in­te­gra­cje, re­laks i wspa­nia­łą za­ba­wę dla tych, któ­rym star­czy jesz­cze sił. Spe­cjal­nie dla uczest­ni­ków or­ga­ni­zo­wa­ne są im­pre­zy te­ma­tycz­ne i ta­necz­ne, ogni­ska, ka­ra­oke oraz wie­czor­ki za­po­znaw­cze. Z nami na pewno nie bę­dziesz się nu­dził! Wszel­kie in­for­ma­cje do­stęp­ne pod ad­re­sem www.cam­pus.po­znan.pl/zi­mo­wy.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Miejsce wydarzenia


Poznań, Aleja Niepodległości 26/p. 41

Organizatorzy

FUNDACJA UNIVERSITATIS POSNANIENSIS
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter