Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Jacek Sroka. Nie­bez­pie­czeń­stwa mia­sta (2)

Data wydarzenia: 8.2-6.3.2011

Jacek Sroka. Nie­bez­pie­czeń­stwa mia­sta (2) Ga­le­ria Sztu­ki, pl. Ka­te­dral­ny 1, Ga­le­ria RING, Rynek 12 Ter­min: 8.02-6.03.2011 Wer­ni­saż: 18 lu­te­go (pią­tek) 2011, godz. 18.00, Ga­le­ria Sztu­ki Spo­tka­nie au­tor­skie: 18 lu­te­go (pią­tek) 2011, godz. 17.00, Ga­le­ria RING Nie­bez­pie­czeń­stwa mia­sta (2) to wy­sta­wa ma­lar­stwa i gra­fi­ki in­spi­ro­wa­nych ciem­ną stro­ną wiel­ko­miej­skie­go życia.

W ata­ku­ją­cych widza, od­waż­nych ob­ra­zach po­wra­ca­ją ulu­bio­ne mo­ty­wy au­to­ra. Na­le­żą do nich ulice, psy czy ro­bac­two, me­cha­ni­zmy i uten­sy­lia chi­rur­gicz­ne, ale także tor­tu­ry, sa­dy­stycz­na na­mięt­ność oraz zgro­te­sko­wa­na na­gość. Prace Sroki, two­rzo­ne z eks­pre­sjo­ni­stycz­nym roz­ma­chem, dążą do spo­tę­go­wa­nia ob­ra­zu, a nieco sur­re­ali­stycz­ne ty­tu­ły po­świad­cza­ją czar­ny humor, któ­re­go tra­gi­ko­micz­ny „sznyt” ma­larz szcze­gól­nie sobie upodo­bał. Dzie­ła Sroki z jed­nej stro­ny bawią ko­lo­rem i hu­mo­rem, z dru­giej prze­ra­ża­ją „de­mo­na­mi w gło­wie ar­ty­sty” i przy­po­mi­na­ją o dra­stycz­nych za­gro­że­niach dzi­siej­sze­go świa­ta. Jacek Sroka – ma­larz, gra­fik, ry­sow­nik. Uro­dził się w 1957 roku w Kra­ko­wie. Ab­sol­went kra­kow­skiej ASP. Wy­sta­wia od dwu­dzie­stu lat w kraju i za gra­ni­cą: kil­ka­dzie­siąt wy­staw in­dy­wi­du­al­nych ( m.in. w Tokio, Pa­ry­żu, Am­ster­da­mie) i kil­ka­set zbio­ro­wych. Lau­re­at Grand Prix Bien­na­le Gra­fi­ki w Seulu, Gra­phi­ca Atlan­ti­ca w Rej­kia­vi­ku, Na­gro­dy Mło­dych im. St. Wy­spiań­skie­go. Jego prace znaj­du­ją się m.in. w zbio­rach: Mu­zeum Na­ro­do­we­go (Kra­ków), Bri­tish Mu­seum (Lon­dyn), Me­tro­po­li­tan Mu­seum (Nowy Jork), Bi­blio­the­que Na­tio­na­le (Paryż), Mu­seum Pre­fec­to­ral (Ku­ma­mo­to, Ja­po­nia). Za­pra­sza­my na spo­tka­nie au­tor­skie z ar­ty­stą. W wer­ni­sa­żo­wy pią­tek (18 lu­te­go) o godz. 17.00 w Ga­le­rii RING autor przy­bli­ży swą drogę twór­czą i z pew­no­ścią od­po­wie na wszy

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Legnica, pl. Katedralny 1/1

Organizatorzy

Galeria Sztuki
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter