Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Gry­fiń­ski Fe­sti­wal Miejsc i Po­dró­ży "Włó­czy­kij"

Data wydarzenia: 24.2-6.3.2011

Głów­ne punk­ty pro­gra­mu to spo­tka­nia z po­dróż­ni­ka­mi po­łą­czo­ne z po­ka­za­mi fil­mów, slaj­dów oraz fo­to­gra­fii, a także prze­gląd pro­fe­sjo­nal­nych dłu­go­me­tra­żo­wych fil­mów z od­le­głych i eg­zo­tycz­nych za­kąt­ków świa­ta. Oprócz pre­zen­ta­cji slaj­dów, zdjęć, spo­tkań i fil­mów, w pro­gra­mie Włó­czy­ki­ja znaj­dą się de­gu­sta­cje po­traw "kuch­ni świa­ta", kon­cer­ty al­ter­na­tyw­nych ze­spo­łów, warsz­ta­ty, kon­kurs na re­gio­nal­ną po­tra­wę, wy­sta­wy, a także dwa rajdy na orien­ta­cję - zi­mo­wy eks­tre­mal­ny pie­szy rajd „Włó­czy­kij Trip Extre­me 2011” za­li­cza­ny do Pu­cha­ru Pol­ski MnO oraz Rajd Miej­ski „Za­krzy­wie­nie Cza­so­prze­strze­ni”.

W trak­cie Włó­czy­ki­ja Gry­fi­no od­wie­dzi bli­sko 100 „po­dróż­ni­ków” z całej Pol­ski, a także z za­gra­ni­cy (fe­sti­wal po raz pierw­szy bę­dzie rów­nież or­ga­ni­zo­wa­ny po stro­nie nie­miec­kiej). Na fe­sti­wa­lu prze­ci­na­ją się szla­ki al­pi­ni­stów, mi­ło­śni­ków spor­tów eks­tre­mal­nych, pa­sjo­na­tów wy­praw ro­we­ro­wych, au­to­sto­po­wi­czów, a także et­no­gra­fów, re­por­ta­ży­stów, re­gio­na­li­stów oraz hi­sto­ry­ków.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Gryfino, Szczcińska 17

Organizatorzy

Gryfiński Dom Kultury
teatruhuru@wp.pl, +48914162950
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter