Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ogól­no­pol­ski Fe­sti­wal Au­tor­skich Fil­mów Ani­mo­wa­nych OFAFA

Data wydarzenia: 17-19.3.2011

Ogól­no­pol­ski Fe­sti­wal Au­tor­skich Fil­mów Ani­mo­wa­nych OFAFA w Kra­ko­wie jest im­pre­zą fil­mo­wą wpi­sa­ną w ka­len­darz fe­sti­wa­lo­wy pol­skiej ki­ne­ma­to­gra­fii od 1993 roku. To je­dy­ny fe­sti­wal w Pol­sce po­świę­co­ny tylko i wy­łącz­nie pol­skie­mu, au­tor­skie­mu fil­mo­wi ani­mo­wa­ne­mu.

Jest co­rocz­nym pod­su­mo­wa­niem do­rob­ku pol­skiej pro­duk­cji w tej dzie­dzi­nie. część kon­kur­so­wa Filmy zgło­szo­ne do kon­kur­su ubie­ga­ją się o na­gro­dy w jed­nej z trzech ka­te­go­rii: * Kon­kurs twór­ców za­wo­do­wych Na­gro­dy: Złote, Srebr­ne i Brą­zo­we Kre­ski * Kon­kurs stu­den­tów wyż­szych szkół fil­mo­wych i pla­stycz­nych Na­gro­dy: Grand Prix, Na­gro­da Spe­cjal­na i Na­gro­da Jury * Kon­kurs ama­to­rów Na­gro­dy: Na­gro­da Głów­na i Na­gro­dy Jury nasi lau­re­aci W cza­sie je­de­na­stu ubie­głych edy­cji fe­sti­wa­lu swoje trium­fy świę­ci­ły filmy m.in. Je­rze­go Kuci, Pio­tra Du­ma­ły, Ry­szar­da Cze­ka­ły, Jana Le­ni­cy, Zbi­gnie­wa Ko­tec­kie­go, Krzysz­to­fa Ki­wer­skie­go, Marka Skro­bec­kie­go, Ro­ber­ta Turło oraz To­ma­sza Ba­giń­skie­go - au­to­ra no­mi­no­wa­nej do Osca­ra „Ka­te­dry". nowe ta­len­ty OFAFA jest miej­scem, gdzie co roku od­kry­wa­my nowe ta­len­ty wśród twór­ców nie­pro­fe­sjo­nal­nych, któ­rzy za­chę­ce­ni suk­ce­sa­mi czę­sto za­czy­na­ją edu­ka­cję w szko­łach fil­mo­wych lub pla­stycz­nych (np. Anna Ma­ty­sik, Iza­be­la Plu­ciń­ska) a stu­den­ci prze­cie­ra­ją sobie szla­ki w świe­cie filmu za­wo­do­we­go (np. Ro­bert Sowa, Ro­bert Turło, Jo­an­na Ja­siń­ska). część po­za­kon­kur­so­wa Na każ­dym fe­sti­wa­lu oprócz kon­kur­su od­by­wa­ją się im­pre­zy to­wa­rzy­szą­ce: * prze­glą­dy hi­sto­rycz­no-​te­ma­tycz­ne naj­wy­bit­niej­szych fil­mów pol­skie­go kina ani­mo­wa­ne­go * re­tro­spek­ty­wy mi­strzów ani­ma­cji * ju­bi­le­usze pol­skich wy­twór­ni fil­mów ani­mo­wa­nych * wy­sta­wy pro­jek­tów pla­stycz­nych i gra­ficz­nych twór­ców fil­mów au­tor­skich * spo­tka­nia z wy­bit­ny­mi twór­ca­mi, kon­cer­ty mu­zy­ki fil­mo­wej Od pię­ciu lat od­by­wa się forum dys­ku­syj­ne na temat kon­dy­cji i przy­szło­ści filmu au­tor­skie­go z udzia­łem twór­ców, przed­sta­wi­cie­li wy­twór­ni, Sto­wa­rzy­sze­nia Fil­mow­ców Pol­skich, me­diów (w tym Te­le­wi­zji Pol­skiej) i wszyst­kich in­nych, któ­rym los pol­skie­go filmu ani­mo­wa­ne­go nie jest obo­jęt­ny. nasi go­ście OFAFA to miej­sce spo­tkań twór­ców pol­skie­go filmu ani­mo­wa­ne­go. Nasi go­ście wy­stę­pu­ją za­rów­no w cha­rak­te­rze ob­ser­wa­to­rów i współ­pra­cow­ni­ków jak rów­nież ju­ro­rów. W skła­dach jury po­ja­wi­li się tacy dotąd m.in. Wi­told Giersz, Zdzi­sław Kudła, Krzysz­tof Ki­wer­ski, Zyg­munt Ko­niecz­ny, Jan Kanty Paw­luś­kie­wicz, Hie­ro­nim Neu­mann, Lon­gin Szmyd, Ry­szard Cze­ka­ła, Piotr Du­ma­ła, Krzysz­tof Ray­noch, Le­szek Ga­łysz.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Krasickiego 18

Organizatorzy

Dom Kultury "Podgórze"
festiwal@ofafa.pl, +48126561050
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter