Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

II Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Jana Kucharskiego

Data wydarzenia: 21-24.3.2011

II Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Or­ga­no­wy im. Jana Ku­char­skie­go ad­re­so­wa­ny jest do mło­dych so­li­stów or­ga­ni­stów wszyst­kich na­ro­do­wo­ści, uro­dzo­nych po 31 grud­nia 1980 roku. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem kon­kur­su jest Ka­te­dra Or­ga­nów, Kla­we­sy­nu i Mu­zy­ki Daw­nej Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Łodzi, współ­or­ga­ni­za­to­rem – Pa­ra­fia Ewan­ge­lic­ko-​Au­gs­bur­ska św. Ma­te­usza w Łodzi. Kon­kurs ma być hoł­dem zło­żo­nym oso­bie Jana Ku­char­skie­go (1908-​2002), za­ło­ży­cie­la klasy or­ga­nów w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Mu­zycz­nej w Łodzi.

Or­ga­ni­za­to­rzy pra­gną przy­wo­łać po­stać Pro­fe­so­ra – zna­ne­go or­ga­ni­sty, wir­tu­oza i pe­da­go­ga, po­pu­la­ry­zu­ją­ce­go mu­zy­kę or­ga­no­wą w po­wo­jen­nej Pol­sce. Po­przez swe stu­dia w Pa­ry­żu u Mar­ce­la Dupré, które odbył w la­tach 1936/37, prze­niósł tra­dy­cje fran­cu­skie­go stylu wy­ko­naw­stwa na grunt pol­ski. Twór­czość szko­ły fran­cu­skiej XIX i XX wieku oraz kom­po­zy­cje J. S. Bacha zaj­mo­wa­ły szcze­gól­ne miej­sce w re­per­tu­arze Pro­fe­so­ra. Sta­no­wią one także za­sad­ni­czą część re­per­tu­aru kon­kur­so­we­go.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Łódź, Gdańska 32

Organizatorzy

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi
akademia@amuz.lodz.pl, +48426621600
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter