Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Ciem­na stro­na Wro­cła­wia

Data wydarzenia: 3-26.3.2011

Celem kon­kur­su jest uka­za­nie mia­sta Wro­cła­wia z innej, al­ter­na­tyw­nej per­spek­ty­wy. Mia­sto po­win­no być po­ka­za­ne ze stro­ny, która jest naj­mniej me­dial­na i re­pre­zen­ta­tyw­na. Zdję­cie po­win­ny do­ku­men­to­wać takie za­kąt­ki mia­sta, które naj­czę­ściej omi­ja­ne są przez prze­chod­niów, a żyją wła­snych ży­ciem. Pra­gnie­my jed­nak, by temat kon­kur­su zo­stał swo­bod­nie zin­ter­pre­to­wa­ny przez po­ten­cjal­nych uczest­ni­ków, bez na­rzu­ca­nia kon­kret­nych ram.

Kon­kurs ma za­chę­cać mło­dych ludzi do ory­gi­nal­ne­go spoj­rze­nia na mia­sto i do po­ka­za­nia jego praw­dzi­we­go ob­li­cza.
Kon­kurs skie­ro­wa­ny jest do mło­dych ludzi w wieku 14-25 lat. Uczest­ni­cy będą mogli zgło­sić mak­sy­mal­nie 5 fo­to­gra­fii.
Fo­to­gra­fie lau­re­atów kon­kur­su zo­sta­ną za­pre­zen­to­wa­ne na wy­sta­wie po­kon­kur­so­wej w DCF "Domek Ro­mań­ski".

Kon­kurs zo­stał za­ini­cjo­wa­ny przez In­sty­tut Edu­ka­cji Spo­łecz­nej w ra­mach szko­le­nia „Forum Mło­dych Li­de­rów”.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wrocław, pl. bpa Nankiera 8

Organizatorzy

Dolnośląskie Centrum Fotografii "Domek Romański"
+48713447840, +48713447840
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter