Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Nieistniejąca Grupa "Trzy Oczy". Wystawa malarstwa

Data wydarzenia: 18.2-27.3.2011

W 1986 roku pięć osób stu­diu­ją­cych na I roku Ma­lar­stwa i Gra­fi­ki kra­kow­skiej ASP zor­ga­ni­zo­wa­ła wspól­nie wy­sta­wę na ko­ry­ta­rzu bu­dyn­ku Aka­de­mii. Wcze­śniej cała piąt­ka (Dą­brów­ka So­boc­ka, An­drzej Ko­zy­ra, An­drzej Pla­skow­ski, Mirek Si­kor­ski i Darek Va­si­na) uczy­ła się w jed­nej kla­sie Li­ceum Sztuk Pla­stycz­nych, po­zna­li się więc jako 15-​lat­ko­wie.

Wy­sta­wa na ko­ry­ta­rzu była pierw­szą od lat nie­za­leż­ną wy­sta­wą stu­denc­ką i wzbu­dzi­ła duże kon­tro­wer­sje. Eks­pre­syj­na fi­gu­ra­cja pełna oso­bi­stych zna­czeń i me­ta­for była w tym cza­sie na Aka­de­mii czymś nowym, z trud­no­ścią ak­cep­to­wa­nym. Potem (1987) na­stą­pi­ła wy­sta­wa w pro­fe­sjo­nal­nej już ga­le­rii Far­biar­nia, ten sam skład przed­sta­wił się wów­czas jako for­mal­na grupa pod nazwa Trzy Oczy. W 1991 roku do­łą­czy­li do niej Jo­an­na Ka­iser, Marek Kubik, Maja Nie­niew­ska i Okta­wian Ste­li­ga, a w 2001 r. - Maja Ma­cie­jew­ska. Człon­ków grupy nie wią­zał żaden pro­gram ani ma­ni­fest, lecz me­ta­fi­zycz­ne po­ro­zu­mie­nia, a wza­jem­ne kon­tak­ty od­by­wa­ły się bar­dziej w sfe­rach emo­cji niż in­te­lek­tu, ob­ra­zów niż pojęć. Wza­jem­ne wpły­wy i fa­scy­na­cje, silne oso­bo­wo­ści two­rzy­ły ob­li­cze grupy. Po­mi­mo in­dy­wi­du­al­nych róż­nic, ich roz­po­zna­wal­ną cechą po­zo­sta­ła fi­gu­ra­tyw­ność, eks­pre­sja gestu i ko­lo­ru, su­biek­tyw­ność, emo­cjo­nal­ność, a także wier­ność kla­sycz­nym tech­ni­kom ma­lar­stwa, ry­sun­ku, gra­fi­ki czy rzeź­by. Około 2004 roku na­stą­pi­ło spon­ta­nicz­ne roz­wią­za­nie grupy, dzia­ła­ją­cej mimo to jako dość fan­to­ma­tycz­ny twór pod naz

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Częstochowa, Al. Najświętszej Maryi Panny 64

Organizatorzy

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie
info@galeria.czest.pl, +48343245581
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter