Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Fe­sti­wal Audio Art

Data wydarzenia: 18-27.3.2011

Audio Art jest eks­pe­ry­men­tal­ną i post­mo­der­ni­stycz­ną sztu­ką prze­ło­mu wie­ków. Audio Art to in­te­gra­cja sztuk dźwię­ko­wych z wi­zu­al­ny­mi. Audio Art wy­stę­pu­je w for­mie kon­cer­tów, per­for­man­ce i in­sta­la­cji.

Audio Art opie­ra się na nowej kon­cep­cji źró­dła dźwię­ku - obiek­tu i in­stru­men­tu mu­zycz­ne­go w okre­ślo­nej prze­strze­ni i cza­sie. Audio Art jest sztu­ką in­dy­wi­du­al­ną - kon­struk­tor, kom­po­zy­tor i wy­ko­naw­ca uni­fi­ku­ją i in­te­gru­ją cały pro­ces two­rze­nia i wy­ko­na­nia dzie­ła. Audio Art używa pro­stej i za­awan­so­wa­nej tech­no­lo­gii. Fe­sti­wal Audio Art pre­zen­tu­je ar­ty­stów z ca­łe­go świa­ta i ich pre­mie­ro­we pro­jek­ty. W ra­mach fe­sti­wa­lu od­by­wa­ją się także pre­zen­ta­cje spoza nurtu Audio Art.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, Starowiślana 3

Organizatorzy

Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum
muzykacentrum1@wp.pl, +48122676195
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter