Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Wie­czo­ry z mu­zy­ką Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go

Data wydarzenia: 28-31.3.2011

Fe­sti­wal "Wie­czo­ry z mu­zy­ką Ka­ro­la Szy­ma­now­skie­go" od­by­wa­ją się w Aka­de­mii Mu­zycz­nej w Ka­to­wi­cach od 1997 roku. For­mu­ła Fe­sti­wa­lu ze­sta­wia kom­po­zy­cje K. Szy­ma­now­skie­go z kom­po­zy­cja­mi twór­ców jemu współ­cze­snych, uka­zu­jąc jego twór­czość w bo­ga­tym kon­tek­ście kul­tu­ry świa­to­wej.

Po­przed­nie edy­cje fe­sti­wa­lu po­świę­co­ne były twór­czo­ści: L. Janačka, G. Ba­ce­wicz, M. Ra­ve­la, B. Bar­tó­ka, R. Straus­sa, S. Pro­ko­fie­wa, S. Rach­ma­ni­no­wa, kom­po­zy­to­rów ślą­skich, D. Szo­sta­ko­wi­cza, C. De­bus­sy’ego, C. Nie­lse­na i w 2010 roku Fry­de­ry­ka Cho­pi­na. Te­go­rocz­na 14. edy­cja fe­sti­wa­lu po­świę­co­na bę­dzie twór­czo­ści kom­po­zy­to­ra hisz­pań­skie­go - Ma­nu­ela de Falli, z któ­rym Szy­ma­now­ski dzia­łał w To­wa­rzy­stwie Mu­zy­ki Współ­cze­snej w la­tach dwu­dzie­stych ubie­głe­go stu­le­cia. Fe­sti­wal bę­dzie naj­więk­szą do­tych­czas pro­mo­cją mu­zy­ki ka­me­ral­nej Ma­nu­ela de Falli na Ślą­sku - wy­da­je się, że rów­nież bę­dzie to naj­więk­sza pro­mo­cja na skalę Pol­ski.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Zakopane, ul.Kasprusie 19/Willa Atma

Organizatorzy

Towarzystwo Muzyczne im.Karola Szymanowskiego
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter