Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

XIV Wio­sen­ne Kon­cer­ty Gi­ta­ro­we

Data wydarzenia: 20.3-3.4.2011

Wio­sen­ne Kon­cer­ty Gi­ta­ro­we to fe­sti­wal or­ga­ni­zo­wa­ny przez Zamek Ksią­żąt Po­mor­skich w Szcze­ci­nie od 1998 r. Głów­nym prze­sła­niem im­pre­zy jest pro­mo­cja gi­ta­ry kla­sycz­nej jako in­stru­men­tu w pełni za­słu­gu­ją­ce­go na miano „kon­cer­to­we­go". Co roku Zamek ofe­ru­je szcze­ciń­skim me­lo­ma­nom 7-8 kon­cer­tów da­ją­cych szan­sę za­po­zna­nia się z sze­ro­ki­mi moż­li­wo­ścia­mi gi­ta­ry.

Obok re­ci­ta­li so­lo­wych, można po­dzi­wiać jej brzmie­nie w ze­spo­łach gi­ta­ro­wych, w ze­sta­wie­niu z in­ny­mi in­stru­men­ta­mi czy or­kie­strą. Na za­pro­sze­nie or­ga­ni­za­to­rów przy­jeż­dża­ją do Szcze­ci­na ar­ty­ści re­pre­zen­tu­ją­cy naj­wyż­szy świa­to­wy po­ziom. W kil­ku­na­sto­let­niej hi­sto­rii fe­sti­wa­lu na es­tra­dach Zamku Ksią­żąt Po­mor­skich swoje in­ter­pre­ta­cje pre­zen­to­wa­li ar­ty­ści za­gra­nicz­ni oraz pol­scy. Wio­sen­ne Kon­cer­ty Gi­ta­ro­we mają swój wkład w kształ­to­wa­nie naj­now­sze­go re­per­tu­aru gi­ta­ro­we­go. Kil­ka­krot­nie w pro­gra­mach kon­cer­tów zna­la­zły się świa­to­we pra­wy­ko­na­nia utwo­rów m.in. Marka Pa­siecz­ne­go, Ar­tu­ra Cie­śla­ka i Ja­nu­sza Stal­mier­skie­go. Zam­ko­wy fe­sti­wal ma rów­nież wy­miar edu­ka­cyj­ny. Wielu spo­śród za­pro­szo­nych ar­ty­stów znaj­du­je czas, aby po­dzie­lić się swoją wie­dzą z adep­ta­mi sztu­ki gi­ta­ro­wej uczą­cy­mi się w szcze­ciń­skich szko­łach ar­ty­stycz­nych. Od wielu lat jeden z kon­cer­tów im­pre­zy jest też oka­zją do po­słu­cha­nia lau­re­atów od­by­wa­ją­ce­go się rów­no­le­gle Wio­sen­ne­go Kon­kur­su Gi­ta­ro­we­go, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez PSM I st. im. T. Sze­li­gow­skie­go w Szcze­ci­nie. Kie­row­ni­kiem ar­ty­stycz­nym Wio­sen­nych Kon­cer­tów Gi­ta­ro­wych jest Piotr Pałac, szcze­ciń­ski gi­ta­rzy­sta i pe­da­gog.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Szczecin, Korsarzy 34

Organizatorzy

Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter