Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Spo­tka­nia Ar­ty­stów Nie­prze­tar­te­go Szla­ku

Data wydarzenia: 1-4.4.2011

Nie­prze­tar­ty Szlak to ca­ło­rocz­ny cykl dzia­łań ar­ty­stycz­nych - pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, któ­rych bo­ha­te­ra­mi są osoby nie­peł­no­spraw­ne.

Im­pre­zy NS, mię­dzy in­ny­mi ze wzglę­du na swój po­ziom ar­ty­stycz­ny i or­ga­ni­za­cyj­ny, wpły­wa­ją na od­biór osób nie­peł­no­spraw­nych w spo­łe­czeń­stwie - Pol­ski, Ukra­iny, Bia­ło­ru­si i Eu­ro­py. Na­stę­pu­je wy­pra­co­wy­wa­nie no­wych, in­no­wa­cyj­nych metod pracy, re­ha­bi­li­ta­cji oraz po­pu­la­ry­za­cja po­my­słów już spraw­dzo­nych. Fi­na­łem ca­łe­go cyklu jest kwiet­nio­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Prze­gląd Te­atrów Osób Nie­peł­no­spraw­nych-​ Spo­tka­nia Ar­ty­stów Nie­prze­tar­te­go Szla­ku "Po­dróż w cza­sie" 1-4.04.2011 r w Lu­bli­nie.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Wołodyjowskiego 3/111, Lublin

Organizatorzy

Rekreacyjny klub Nieprzetartego Szlaku
rkns-lublin@wp.pl, +48669998611
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter