Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Mię­dzy­na­ro­do­wy Kon­kurs Fle­to­wy

Data wydarzenia: 3-10.4.2011

Naj­istot­niej­szy­mi czyn­ni­ka­mi de­ter­mi­nu­ją­cy­mi or­ga­ni­za­cje Mię­dzy­na­ro­do­we­go Kon­kur­su Fle­to­we­go jest pro­mo­cja naj­zdol­niej­szej mło­dzie­ży mu­zycz­nej, wy­mia­na do­świad­czeń pe­da­go­gicz­nych i kon­fron­ta­cja metod kształ­ce­nia, a co za tym idzie wpływ na wzrost po­zio­mu sztu­ki gry na fle­cie w Pol­sce, oraz do­peł­nie­nie życia mu­zycz­ne­go w po­sta­ci re­ci­ta­li z udzia­łem naj­wy­bit­niej­szych fle­ci­stów.

Kon­kurs ten ma rów­nież słu­żyć zdy­na­mi­zo­wa­niu wy­sił­ków mło­dych in­stru­men­ta­li­stów na dro­dze do peł­niej­sze­go uczest­nic­twa w życiu mu­zycz­nym.

Kon­ty­nu­ując tra­dy­cję or­ga­ni­za­cji spo­tka­nia fle­ci­stów z ca­łe­go nie­mal świa­ta i tym razem Aka­de­mia Mu­zycz­na w Kra­ko­wie stara się przy­go­to­wać kon­kurs na naj­wyż­szym po­zio­mie.

Re­ali­za­cja kon­kur­su obej­mu­je okres dwu­let­nich przy­go­to­wań oraz za­sad­ni­cze eli­mi­na­cje uczest­ni­ków w kwiet­niu 2011 roku.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Kraków, św. Tomasza 43

Organizatorzy

AKADEMIA MUZYCZNA w KRAKOWIE
amuz.krakow.pl
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter