Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

FE­STI­WAL MU­ZY­KI JED­NO­GŁO­SO­WEJ

Data wydarzenia: 8-10.4.2011

Fe­sti­wal Mu­zy­ki Jed­no­gło­so­wej to jedna z nie­licz­nych tego typu im­prez w kraju i Eu­ro­pie - o nie­po­wta­rzal­nym cha­rak­te­rze, nie­zwy­kłej at­mos­fe­rze, bar­dzo wy­so­kim po­zio­mie ar­ty­stycz­nym, wy­jąt­ko­wo po­zy­tyw­nych re­cen­zjach, po­ja­wia­ją­cych się w me­diach ogól­no­pol­skich. Pierw­sza jego edy­cja od­by­ła się w 1994 roku.
 

Pod­czas fe­sti­wa­lu pre­zen­to­wa­na jest przede wszyst­kim śre­dnio­wiecz­na mu­zycz­na twór­czość re­li­gij­na - forma sztu­ki nie zna­ją­ca gra­nic. Płoc­ki Fe­sti­wal Mu­zy­ki Jed­no­gło­so­wej od lat pre­zen­tu­je naj­star­sze za­byt­ki tego ro­dza­ju sztu­ki z pie­ty­zmem prze­cho­wy­wa­ne w za­ci­szu klasz­tor­nych bi­blio­tek w róż­nych czę­ściach Eu­ro­py. To mu­zy­ka, która skła­nia do re­flek­sji, głę­bo­kich du­cho­wych prze­żyć. Ko­lej­ne edy­cje fe­sti­wa­lu zdo­ła­ły zgro­ma­dzić wier­ną i licz­ną pu­blicz­ność. Go­ść­mi fe­sti­wa­lu byli m.in. To­masz Stań­ko, ze­spół Bor­nus Con­sort, Scho­la Te­atru Wiej­skie­go Wę­gaj­ty, Scho­la Gre­go­ria­na Pra­gen­sis, ze­spół Drevo z Ukra­iny.

Or­ga­ni­za­to­rem fe­sti­wa­lu jest Płoc­ki Ośro­dek Kul­tu­ry i Sztu­ki, Urząd Mia­sta Płoc­ka oraz Kuria Die­ce­zjal­na w Płoc­ku. Miej­scem kon­cer­tów jest Ba­zy­li­ka Ka­te­dral­na w Płoc­ku.

Tym co od­róż­nia fe­sti­wal płoc­ki od na przy­kład ja­ro­sław­skie­go, jest spe­cy­fi­ka czasu i miej­sca. Trwa on tylko trzy dni, nie zaś ty­dzień, jak więk­szość po­dob­nych im­prez i od­by­wa się nie w ciągu let­nich wa­ka­cji, a w Wiel­kim Po­ście, za­wsze od piąt­ku do nie­dzie­li, dwa ty­go­dnie przed Wiel­ka­no­cą. Wszyst­kie kon­cer­ty od­by­wa­ją się w Ba­zy­li­ce Ka­te­dral­nej w Płoc­ku. Nie jest więc to zwy­kły fe­sti­wal. Można rzec, ze jest to ro­dzaj re­ko­lek­cji wiel­ko­post­nych.

Data publikacji: 08.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Płock, Tumska 9a

Organizatorzy

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
pokis@pokis.pl, +48243671920
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter