Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszych serwisów.
Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Kliknij "Zamknij" aby zaakceptować naszą Politykę prywatności.

[ Zamknij ]

Kalendarz

Młody Ama­de­usz

Data wydarzenia: 1.3-16.4.2011

Fe­sti­wal prze­bie­ga w dwóch eta­pach-​ prze­słu­chań in­stru­men­tal­nych i wie­dzy mu­zycz­nej.

Częśc in­stru­men­tal­na - to pre­zen­ta­cje uczniów ognisk mu­zycz­nych (prze­słu­cha­nia oraz kon­cert fi­na­ło­wy, jako ele­ment pod­su­mo­wu­ją­cy eli­mi­na­cje - za­sięg wo­je­wódz­ki.
Częśc teo­re­tycz­na - prze­pro­wa­dza­na jest w for­mie in­ter­ne­to­we­go Kon­kur­su Wie­dzy Mu­zycz­nej i ma za­sieg ogól­no­pol­ski.
Celem Fe­sti­wa­lu jest za­an­ga­żo­wa­nie do bier­ne­go i ak­tyw­ne­go uczest­nic­twa ca­łych ro­dzin, a także po­sze­rze­nie ich wie­dzy z za­kre­su zasad, hi­sto­rii mu­zy­ki i in­stru­men­to­zna­stwa.
Fe­sti­wal zo­stał ob­ję­ty ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Ślą­skie­go i Dy­rek­to­ra Bi­blio­te­ki Ślą­skiej.

Data publikacji: 09.02.2011

Źródło: NCK

Podziel się:  

Komentarze (0):

Aby dodawać komentarze musisz się zalogować!

Powiązane tagi

Miejsce wydarzenia


Mysłowice, Mikołowska 3

Organizatorzy

Stowarzyszenie Ognisk Edukacyjno - Artystycznych "Amadeusz" Amadeusz
stowamad@stowamad.pl, +48327643645
Zaloguj się przez Facebook
Connect to your Facebook Account
Logowanierejestracja
zapomniałem hasła

Newsletter